Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Aktuality z krajů

V roce 2017 realizovala pobočka Břeclav v rámci PRV mimo jiné stavbu Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov. Jedná se o druhé ze tří opatření navržených na ochranu sídelního útvaru proti přívalovým vodám, které způsobily v minulosti v obci velké škody.

Jedná se o vybudování  přehrážek z drátokamenných košů (gabionů) na přirozeném vodním toku (Kurdějovský potok) s cílem stabilizovat strž a omezit erozní činnost vody v toku, zabránit transportu splavenin z přilehlých polí níže po toku, a tím ochránit zastavěnou část obce před povodněmi. Celkem byly vybudovány 4 přehrážky, PO1 (km 0,045), PO2 (km 0,092), PO3 (km 0,135), PO4 (km 0,160), PO1 a PO2 byly vybudovány o výšce záchytného prostoru H=2,0 m a PO3 a PO4 ve výšce záchytného prostoru H=1,5 m. Běžné průtoky vody budou převedeny otvorem (oknem) ve výšce 0,5 m nad dnem toku, výška otvoru 0,5 m a šířka 0,3 m. Po naplnění záchytného prostoru bude voda vedena přes korunový přeliv o délce přelivné hrany 3,4 m a výšce 0,5 m, náběhy přelivu jsou realizovány ve sklonu 1:2. Základová spára konstrukce byla navržena 1,4 m pod úrovní terénu, založení bylo provedeno do jílu. Základové poměry byly na základě posouzení spáry geologem zlepšeny vrstvou kamenného záhozu o hmotnosti zrna do 80 kg o tloušťce 0,3 m s urovnáním líce a na vrstvu kamenného záhozu byla provedena srovnávací vrstva ze štěrkodrtě. Gabiony byly uloženy na zhutněnou základovou spáru tak, aby nedošlo k následnému sedání a narušení konstrukce.

Komplexní pozemková úprava k. ú. Kurdějov byla zapsána do katastru nemovitostí dne 28. 4. 2011. Stavbu byla realizována v období podzim 2016 až jaro 2017.

Dílo bylo bezúplatně protokolárně převedeno do vlastnictví obce dne 15. 8. 2017.

Celkové stavební náklady:  2 489 760 Kč včetně DPH

 

Před realizací

Před realizací.jpg

 

V průběhu realizace

V průběhu realizace.jpg

 

V průběhu realizace 2.jpg

 

Po realizaci

Po realizaci.jpg

 

Po realizaci 2.jpg

 

Po realiaci 3.jpg

Přečteno: 236x

Tisk