Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Lokální biocentrum LBC5 „Na potoce“ v k. ú. Letonice

Pobočka Vyškov Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj zahájila stavbu lokálního biocentra „LBC 5 Na potoce“ v k. ú. Letonice. Protože dotčené k. ú. Patří mezi katastrální území mimořádně ohrožená suchem, bude součástí biocentra i malá vodní nádrž, která přispěje k omezení dopadu zemědělského sucha v letním období.

Součástí této akce bude i přeložka části polní cesty C11 v délce 0,46 km, která v současné době prochází společně s Letonickým potokem středem budoucího biocentra. Aby nedošlo k narušení jejich ekologické funkce, bude tato přeložka realizována jako zatravněná cesta se štěrkovým podsypem.
Biocentrum samotné bude sestávat z vodní nádrže, monolitického železobetonového objektu
a okolních výsadeb autochtonních druhů dřevin, především dubů. Celkový objem nádrže bude činit 22.000 m3 a bude mít při hladině stálého nadržení plochu 2,25 ha. Hráz bude sypaná
homogenní, s maximální výškou 4,5 m. Bude dlouhá 153 m s šířkou v koruně 3 m.

V silně zemědělsky využívané krajině tak vznikne nový prvek územního systému ekologické
stability, který zároveň přispěje nejen k boji s obdobím sucha v letních měsících, ale také poskytne útočiště mnoha živočišným druhům. Především vodnímu ptactvu a obojživelníkům.

Celá akce bude hrazena z  Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a přijde
celkem na 6.351.695 Kč včetně DPH.

 

LBC5 Na potoce v k.ú. Letonice - kácení 008.JPG

 

LBC5 Na potoce v k.ú. Letonice - kácení 010 (3).JPG

 

Letonice LBC5 a C11 kontrola stavby 016.JPG

 

Tisk