Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Protierozní opatření a polní cesty v k. ú. Příbram na Moravě

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno realizoval v rámci Programu rozvoje venkova  stavbu “Polní cesty  a protierozní opatření   v k. ú. Příbram na Moravě”.  Vybudovány byly  tři  hlavní polní cesty   C5, C9 a C20, svodný příkop SP, protierozní opatření – travnaté pásy s výsadbou původních dřevin TP1, TP2, TP3, TP4,  TP5 a zatravněný průleh PR.

Kolaudační souhlas byl vydán v dubnu 2015. Celkové náklady na realizaci opatření činily 15 020 219 Kč včetně DPH, z toho dotace z PRV činily 12 248 122 Kč.

Byla realizována převážná část hlavních polních cest a technických protierozních opatření. Zpřístupněno bylo přibližně 216 pozemků o celkové ploše 133 ha. Cílem realizace bylo zajištění přístupu na pozemky zejména pro vlastníky a hospodařící subjekty. Výrazným cílem, který se podařilo beze zbytku naplnit, je zprůchodnění volné krajiny, což jistě ocení nejen turisté, cyklisté, chataři a myslivci, ale především občané v lokalitě trvale žijící. Již v průběhu výstavby jsme potkávali děti z místní mateřské školy, které po hotových cestách  chodily na vycházky do blízkého lesa ještě před kolaudací.

Polní cesta C5 vedoucí z části úvozem byla vybudována v délce 403 m  a šířce 4 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu je komunikace doplněna opevněnými svodnými příkopy a lapačem splavenin. Na  severním konci cesty  se nachází nově zrekonstruovaný most přes Příbramský potok, který byl před rekonstrukcí ve špatném technickém stavu a tudíž nevyhovujícího. Podél cesty byla vysázena alej třešní.

Nejdelší vybudovanou zpevněnou komunikací je 1448 m dlouhá  polní cesta C9. Podél ní vede  svodný,  na exponovaných místech zpevněný, příkop SP. V trase vozovky bylo vybudováno 8 propustků, 3 výhybny a zpevněné sjezdy na pozemky. Na jižním konci  cesty byl zrekonstrován nevyhovující, rozpadající se původní mostek, který celou realizaci uzavírá. Založením jednostranné aleje třešní podél levého okraje cesty směrem k obci získala lokalita na atraktivitě. Na cestu C9 navazují z obou stran zatravněné protierozní pásy  TP4 a TP5.  

Polní cesta C20  s délkou 385 m a šířkou  4 m  tvoří, spolu s vybudovaným zemním příkopem s propustky a sjezdy na pozemky a zpevněným kaskádovitým svodným příkopem, takřka dokonalou ochranu zastavěného severovýchodního území obce před následky přívalových srážek. Svodný příkop totiž bezpečně odvádí povrchové vody z lokality přes lapač splavenin zatrubněnou částí do dešťové obecní kanalizace. Z důvodů nedostatečné šířky stavební parcely byla na začátku trasy C20  vystavěna 25 m dlouhá a      2 m vysoká opěrná zeď z drátokamenných košů, tzv. gabionů.

Protierozní opatření  TP1, TP2, TP3, TP 4 a TP5 představují travnaté pásy s liniovou výsadbou původních stromů a keřů.  Vegetační úpravy spočívaly v založení trávníků, výsadbě keřů a stromů a instalaci dočasných oplocenek. Protierozní průleh PR byl vytvořen v údolnici  terénní úpravou svahů ve sklonu 1:5 a zatravněním.  Místo křížení se stávající travnatou  polní cestou je opatřeno vydlážděným suchým brodem. Aby nedocházelo zemědělci k „ uorávání“ jsou hranice parcely označeny dřevěnými signálními tyčemi. 

V rámci výstavby polních cest byly rekonstruovány mostky přes Příbramský potok a Habřinu.  Oba mostky vykazovaly špatný stav křídel, ve spárách byla  uchycena vegetace, mostní římsy byly zdevastované a chybělo zábradlí. V rámci rekonstrukce byla odstraněna vozovka, římsy, izolace. Byla provedena oprava bočníc

h křídel, sanace dolního povrchu nosných konstrukcí, nové betonové římsy, položena celoplošná izolace a živičný povrch vozovky, opevněno bylo koryto pod mostky.

Obec Příbram na Moravě po dobu výstavby projevila vstřícný přístup, s výslednou prací byla velmi spokojena a příkladně udržuje realizovaná zařízení.

     

Zatravněné protierozní pásy.jpg     Záchytný příkop s propustkem.jpg

Tzv. gabiony na začátku polní cesty C20.jpg     Rekonstruovaný mostek přes Příbramský potok.jpg

Protierozní průleh s brodem.jpg     Pokládka ŠD.jpg   

 
Tisk