Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace po KoPÚ v k. ú. Senetářov, okres Blansko

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko realizoval, na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Senetářov, stavbu polní cesty P 14 i výsadbu interakčního prvku IP 07 v k. ú. Senetářov.

Cesta propojuje katastrální území Senetářov (okres Blansko) a katastrální území Krásensko (okres Vyškov). Realizací polní cesty bylo zpřístupněno 65 obhospodařovaných pozemků o celkové výměře 159 ha. Přestože hlavním cílem realizace polní cesty bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, je cesta hojně využívána i k jiným účelům, napojuje se na silnici a umožňuje tak obyvatelům obcí jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Cesta byla kolaudována v roce 2013, po intenzivním používání zemědělskými i osobními vozidly nevykazuje známky poškození. K dobrému technickému stavu komunikace přispívají ohleduplným chováním i soukromí zemědělci, kteří při orbě nechávají podél polní cesty volný cca 0,5 m široký pás, který zajistí stabilitu cesty, především krajnice. Pro vjezdy na zemědělské pozemky využívají zrealizovaných sjezdů – nedochází ke zničení krajnic a lámání asfaltobetonu.

 

Návrh KoPÚ: AGERIS s.r.o.,

Autor realizačního projektu:  OPTIMA spol. s r.o.,

Dodavatel stavebních prací: PROLES s.r.o.

Celkové náklady: 13 570 055, 54 Kč včetně DPH, z toho dotace z PRV – 10 651 817 Kč

 

Cesta je zařazena v návrhové kategorii P 4/30, o šířce 3,0 m + 2 x 0,5 m krajnice a délce 2 482 m. Odvodnění povrchu komunikace a pláně zajišťuje příčný sklon jednostranný 3 % a podélná drenáž o průměru 100 mm, která je vyústěna na terén či do propustků. Výškově je trasa cesty navržena tak, aby maximálně sledovala niveletu stávajících cest a respektovala hranice pozemků určených k výstavbě. Podélný sklon nivelety je 0,47-10,31 %.  Polní cesta P14 byla navržena jako zpevněná, konstrukce z asfaltobetonu o celkové výšce 550 mm. Celková plocha krytu vozovky včetně sjezdů je 11 175 m2.   Vozovka polní cesty je hraničena oboustrannými krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrtě tl. 100 mm. V úseku km 1,280-1,375 z důvodu vyššího podélného sklonu (10,31 %) je celá šířka krajnice i přilehlý svah v šířce 0,25 m zpevněn štěrkem, který je  prolit cementovou maltou v tl. 150 mm. V trase cesty byly navrženy 4 propustky, 29 hospodářských sjezdů, 5 napojení na další plánované polní cesty a 4 výhybny. Součástí realizace interakčního prvku IP7 je i výsadba stromů /141 ks javor klen) a keřů (9 ks ptačí zob, 9 ks svída krvavá). 

 

Výše uvedená stavba byla oceněna 1. místem v kategorii Opatření ke zpřístupnění pozemků soutěže Společné zařízení roku 2014 a Pamětním listem Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.


Tisk