Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Exkurze studentů České zemědělské univerzity (ČZU) Praha - Fakulty životního prostředí k problematice pozemkových úprav v podhorských oblastech okresu Trutnov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pobočkou Trutnov a Fakultou životního prostředí ČZU Praha zorganizoval ve dnech 10. a 11. května 2016 dvoudenní praktickou exkurzi pro studenty 1. ročníku magisterského studia oboru krajinářství a pozemkových úprav. Exkurze byla zaměřena především na proces řešení plánů společných zařízení a jejich následných realizací při provádění pozemkových úprav. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s praktickými postupy a zkušenostmi při řešení etapy navrhování plánů společných zařízení jako stěžejní etapy v procesu tvorby návrhů komplexních pozemkových úprav.

 

Exkurze se zúčastnilo celkem 48 studentů ČZU Praha. Pobočkou Trutnov byl připraven dvoudenní program se zaměřením na problematiku řešení a projektování plánů společných zařízení a následné posuzování skutečného provedení realizovaných staveb s původně navrhovaným plánem společných zařízení. Pro tyto účely Pobočka Trutnov rozdělila program na tematické části. Jednak na všeobecnou část v prostorách zasedací místnosti sídla Pobočky Trutnov s výkladem a prezentacemi zástupců Pobočky Trutnov a přizvaných projektantů k jednotlivým postupům a činnostem při navrhování pozemkových úprav. Dále pak na terénní část s připravenými ukázkami realizovaných staveb společných zařízení a s podrobným výkladem parametrů a zkušeností z vlastní výstavby.

 

První den exkurze probíhala ve dvou katastrech Obce Vlčkovice v Podkrkonoší, kde byly návrhy komplexních pozemkových úprav řešeny v letech 1996–1999 na ploše 927 ha. Následně druhý den byl připraven výjezd do vyšších nadmořských výšek až do podhůří Krkonoš (cca 650 m n.m.), a to na realizované stavby v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Lánov, která probíhala v letech 2006–2010 na ploše 886 ha.

 

Takto zvolená území byla vybrána cíleně s tím, aby bylo možné porovnat rozdíl v řešení plánů společných zařízení v rozdílných územních podmínkách a v rozdílném časovém odstupu – tedy u pozemkových úprav ve Vlčkovicích z roku 1996 a u nově a podrobněji řešených plánů společných zařízení u pozemkových úprav v Horním Lánově z roku 2006.  Více než 10ti letý vývoj v předpisech a metodických postupech pro vypracování dokumentace plánů společných zařízení byl u obou výše zmíněných pozemkových úprav zcela patrný. Ať již hloubkou zpracování v detailním průzkumu geologie podloží, podrobnějším a rozsáhlejším zpracováním území z hlediska vodohospodářských a odtokových poměrů v území, technickým zpracováním a standardizací dokumentace - v souvislosti s požadavky na komplexní řešení navrhovaných opatření a jejich ekonomického vyhodnocení a stanovení proveditelnosti. Z hodnocení časově starších pozemkových úprav je patrné, že projektanti v té době nebyli ještě tak limitováni nedostatkem státní půdy v území a naopak jednotnost a standardizace dokumentace nebyla na potřebné úrovni. Ale pro posouzení funkčnosti a účelnosti již realizovaných staveb jsou, vzhledem k jejich delší době skutečného provozního užívání, lépe vypovídající realizace z dřívějšího období s plně zapojenými výsadbami a s možností reálného vyhodnocení funkčnosti i provádění následných údržeb.       

 

Na přání vedení Fakulty životního prostředí byla na druhý den programu exkurze zařazena pozemková úprava v území s podstatně složitějšími podmínkami v podhorském území Krkonoš. Projektování a následná výstavba společných zařízení má v takovýchto územích podstatně větší nároky hlavně z hlediska geologické různorodosti podloží, nepředvídatelných vodohospodářských a spádových odtokových poměrů v území, vysoké členitosti a svažitosti území. Podstatnou roli při vlastní realizaci, na kterou je nutné brát zřetel již při projektování a stanovení postupu organizace stavby, jsou klimatické podmínky (časný nástup nízkých teplot, ležící sněhová pokrývka apod.). 

 

Z dotazů ze strany studentů a z probíhajících diskusí k tématům byl vidět zájem studentů hlavně o praktické zkušenosti při projektování společných zařízení a o informace a zkušenosti referentů pozemkových úprav při řešení problémů s prosazováním navrhovaných opatření směrem k vlastníkům pozemků a zástupců obcí.

 

Úspěšný průběh dvoudenní exkurze umocnilo krásné slunečné počasí a okolní podkrkonošská krajina. Pozitivně na celé události lze hodnotit zejména projevený zájem studentů – potenciálních budoucích odborníků oboru pozemkových úprav o program a probíraná témata. Kladně lze zhodnotit i zájem zástupců Fakulty životního prostředí ČZU Praha o možnost opakování podobných akcí pro další ročníky studentů jako dalších generací strůjců a pokračovatelů oboru pozemkových úprav.

 

Královehradecký.jpg

 

Královehradecký2.jpg

 

Královehradecký3.jpg

 

 

 

 

Tisk