Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Obec po roce užívání ocenila vybudovanou polní cestu

Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov n. Kn. v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota vybudoval Polní cestu C 1 v k.ú. Králova Lhota s připojením na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Královou Lhotou a Jásennou. Vedle propojení těchto katastrálních území má především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. Již ve fázi projednávání návrhu plánu společných zařízení vznikl požadavek na její realizaci.

Jednalo se o rekonstrukci velmi zanedbané, náletovými dřevinami zarostlé úvozové polní cesty o celkové délce 900 m, která je řešena jako jednopruhová polní cesta hlavní, kategorie P 5,0/30 s obousměrným provozem, s povrhem z asfaltobetonu šířky 4,0 m + 2x0,5 m krajnice. Součástí stavby bylo vybudování i tří výhyben.

Cesta končila na hranicích katastrálních území Králova Lhota a Jásenná. Aby bylo možné její napojení na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná tak, aby úsek vybudovaný pozemkovým úřadem naplnil svůj účel tj. spojit obě obce, zpřístupnit zemědělské pozemky a odvést dopravu zemědělskou technikou mimo obec, bylo třeba ještě vybudovat úsek cesty v celkové délce 140 m v k.ú. Jásenná. Po jednáních  s obcí, která leží již mimo okres Rychnov n. Kn., se podařilo dohodnout a současně s projektovou dokumentací na část cesty budovanou pozemkovým úřadem, byla zpracována i projektová dokumentace na část cesty v k.ú Jásenná.  Následně se podařilo současně zrealizovat i obě cesty. Vzájemnou spoluprací tak vzniklo dílo, které má opravdu multifunkční charakter a slouží široké veřejnosti, o čemž svědčí i dopis Obce Králova Lhota ze dne 23. 9. 2015, ve kterém je oceněn význam vybudované komunikace pro život v obou obcích.     

Součástí realizace stavby polní cesty byla i probírka stávající zeleně a její doplnění výsadbou 35 ks ovocných stromů a 150 ks keřů v různé druhové skladbě.

Stavba o celkové hodnotě díla 4 981 528,- Kč včetně DPH byla realizována podle projektové dokumentace zpracované firmou TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové z finančních prostředků pozemkového úřadu (VPS) firmou SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 14. 10. 2013 a hotová stavba byla převzata dne 27. 6. 2014. Stavba byla zkolaudována 16. 9. 2014 a po té předána do vlastnictví Obce Králova Lhota.


Tisk