Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Cerekvice nad Bystřicí a Třebovětice“. Pobočka připravuje na základě žádostí vlastníků a Obce Cerekvice nad Bystřicí komplexní pozemkové úpravy v těchto katastrálních územích. Při přípravných pracích byly zjištěny komplikované odtokové poměry v morfologicky členitém terénu, které již v minulém století způsobily při bleskové povodni v Třebověticích smrt 9 lidí, mnoha kusů zvířat a škody na nemovitostech. Bleskových povodní i v tomto regionu v posledních letech přibývá, zatím naštěstí s méně tragickými následky. Kritické území je však trvale intenzivně zemědělsky využíváno a to včetně pěstování širokořádkových plodin. Srážkové vody z 900 ha pozemků jsou odváděny do vodního toku, který protéká přímo zástavbou Třebovětic.

Studie byla zadána ve spolupráci s Povodím Labe a.s. Jejím účelem je zejména vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v uvedených katastrálních územích včetně nezbytné výměry navazujícího území, návrh systému protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení jejich účinnosti. Celkový rozsah řešeného území přibližně odpovídá uvedené kritické výměře 900 ha. Návrh opatření byl ve smyslu smluvních podmínek opakovaně projednán s uživateli a rozhodujícími vlastníky zemědělské půdy, s dotčenými orgány státní správy, správci vodních toků a zástupci obce. Jednání probíhala v zasedací místnosti obce. Při projednávání někteří uživatelé pozemků vyjadřovali nesouhlas s navrženými opatřeními a jejich rozsahem. I zde je jejich snahou zachovat dostatečně velké ekonomicky výhodné půdní celky s vysokým podílem zornění. Hlavní příčinou tohoto přístupu je specifikum našeho zemědělství, kdy uživatelé pozemků hospodaří většinou pouze na pronajaté půdě a zájem na její trvalé ochraně je tak potlačován jejich krátkodobými ekonomickými cíli. Přesto se po intenzivních jednáních podařilo nalézt řešení. Byly akceptovány požadavky pozemkového úřadu a zčásti i zohledněny a zapracovány některé připomínky zúčastněných. Výsledkem je studie s navrženým komplexem protierozních a protipovodňových opatření (např. protierozní osevní postupy a agrotechnická opatření, zatravněné zasakovací průlehy a dráhy soustředěného odtoku, příkopy, opatření na vodních tocích, rekonstrukce vodní nádrže a poldr nad obcí). Studie bude prvořadě využita jako podklad pro zadávací řízení a poté pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Je rovněž výchozím materiálem a podkladem pro Obec Cerekvice n. Bystřicí při řešení odtokových poměrů a protipovodňové ochrany v intravilánu obce.


Cerekvice 2.jpg

Cerekvice 1.jpg


Tisk