Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výstavba polní cesty VC 20 v k. ú. Hřibojedy

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov vybudoval v letošním roce polní cestu VC 20 v k. ú. Hřibojedy. Projekt byl navržen v souladu s plánem společných zařízení dle schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřibojedy a přilehlých částech okolních katastrálních území.

Vlastní realizace začala v září 2015, stavba byla kompletně dokončena v říjnu 2015. Výběr zhotovitelů probíhal v období, ve kterém bylo na trhu velké množství stavebních zakázek, a kapacita firem již byla naplněna. Přesto se podařilo i na tuto menší stavební zakázku najít kvalitního a osvědčeného zhotovitele. Katastrální území Hřibojedy se nachází v jižní části okresu Trutnov. Lokalita je intenzivně zemědělsky obhospodařována. V obci Hřibojedy jsme již v minulých letech zrealizovali část společných zařízení dle schváleného návrhu pozemkových úprav a plánu společných zařízení. Cesta VC 20 byla navržena podle harmonogramu postupu realizací jako následná akce po výstavbě sousedícího poldru z důvodů následného napojení nového kapacitního a opevněného cestního příkopu na již realizované zařízení. Cestní příkop je navržen k zajištění odtoku povrchové vody z oblasti pozemků nad cestou VC 20 a z navržené polní cesty HC 2 do již realizovaného poldru PEO 11 vybudovaného Pobočkou Trutnov v roce 2014. Vybudováním této komunikace a podélného opevněného příkopu jsou několika sjezdy a propustkem zajištěny přístupy na přilehlé zemědělské pozemky. Polní cesta je napojena na komunikaci III. třídy, spojující obce Hřibojedy a Libotov.

Technické parametry:

Polní cesta kategorie P 3,5/30. Vozovka šířky 3,5 m s povrchem z penetračního makadamu. Celková délka komunikace je 441 m. V úseku 0,3788 je cesta zúžena na 3 m.

Konstrukční vrstvy komunikace:  

nátěr dvouvrstvý N DV 20 mm
penetrační makadam hrubý PMH 100 mm
mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm
chemické zlepšení pláně v tl. 40 cm 400 mm (Edef.2 = min. 60 MPa)

 

Cesta je odvodněna pravostranným příkopem s dostatečnou kapacitou pro odvod vody z plochy pozemků nad cestou. V místech s vyšším spádem je příkop opevněn kamennou dlažbou na sucho. Pro zmírnění rychlosti byly v příkopu navrženy a provedeny gabiony. Voda z příkopu je vyústěna do stávající strže a následně odtéká do poldru.

Součástí stavby jsou čtyři hospodářské sjezdy na okolní pozemky. Pod jedním sjezdem je navržen propustek DN 600 mm s kamennými čely. Projekt obsahuje napojení na silnici III. třídy dle podmínek Správy silnic Královéhradeckého kraje a dopravní značení. Podél komunikace byla navržena doprovodná zeleň. Bylo vysazeno 19 ovocných stromů. Proti okusu zvěří jsou zabezpečeny individuální ochranou z rákosových rohoží a pletiva s ukotvením mezi tři dřevěné kůly.

Výstavbě této polní komunikace předcházelo přeložení sítě kabelového vedení společnosti CETIN (dříve Telefónica O2). Bez včasného provedení přeložky kabele nebylo možné zahájit vlastní stavbu cesty. V důsledku toho a pod časovým tlakem se musel pozemkový úřad jako investor hned na počátku realizace této stavby vypořádat s řadou zejména administrativních problémů, vyplývajících z čerstvé reorganizace správce sítě, zajištění územního rozhodnutí na překládku kabelů a sepsání samostatné specifické smlouvy na realizaci překládky vedení.  Stavba komunikace pak již probíhala bez větších problémů vzhledem k dobré komunikaci se zhotovitelem stavby.  Stavba byla nakonec dokončena ve velmi dobré kvalitě a navíc i v termínu dle smlouvy o dílo.

Financování stavby bylo zajištěno v rámci veřejné pokladní zprávy z rozpočtu SPÚ. Celková investiční hodnota díla je necelé 3,0 mil Kč.  

 


Tisk