Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Zpracování „Studie odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro k.ú. Dobré a Hlinné u Dobrého“.

Pozemkový úřad má v plánu na základě žádostí vlastníků a Obce Dobré zahájit komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dobré a Hlinné u Dobrého. Protože se jedná o morfologicky členité území v podhůří Orlických hor, nechal pozemkový úřad na toto území zpracovat studii odtokových poměrů.

Účelem studie je především vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v daném území, navržení systému protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení účinnosti  navržených opatření. Zadaný územní rozsah studie byl cca 2 000 ha (včetně ploch přispívajících povodí bez ohledu na průběh administrativních hranic katastrálních území a se zohledněním průchodu zvýšených průtoků zastavěnými částmi obce).

Podmínkou převzetí díla bylo projednání návrhů opatření s rozhodující částí uživatelů a vlastníků zemědělské půdy, se správci vodních toků, s dotčenými orgány státní správy a se zástupci obce. Pro možnost projednání zhotovitel, firma ŠINDLAR s.r.o. z Hradce Králové, svolal jednání do zasedací místnosti Obce Dobré, kde představil návrhy opatření. Návrhy opatření byly zároveň prezentovány na úřední desce obce.

Po zohlednění a zapracování připomínek zúčastněných i samotného pozemkového úřadu zhotovitel studii s komplexním systémem návrhu opatření odevzdal a pozemkový úřad ji dne 30. 11. 2015 převzal. Pro informování dotčených uživatelů zemědělské půdy, dotčených vlastníků a ostatních občanů byla po dohodě s obcí studie zveřejněna na úřední desce Obce Dobré.

Studie bude využita jako podklad pro lepší definování podmínek zadávacího řízení, ale také pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Studie poslouží i obci Dobré pro vyhodnocení stávajících podmínek a možností, jak zlepšit odtokové poměry a protipovodňovou ochranu v zastavěném území obce. Obec Dobré byla totiž v roce 1998 zasažena ničivými povodněmi. 


Tisk