Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Cesta HPC2 a průleh v katastru Dolní Sytová

Vlastní projekt byl realizován Pobočkou Semily, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a spočíval ve vybudování polní cesty v katastrálním území Dolní Sytová s označením HPC2 a řešení odtokových poměrů v dané lokalitě včetně vybudování průlehu.

Pro vybudování nové komunikace bylo využito těleso původní cesty, které bylo rozšířeno tak, aby vyhovovalo požadovaným šířkovým parametrům. Návrh zpevnění pláně využil původního materiálu vozovky. Povrch byl rozrušen rozrytím, bylo doplněno chybějící vyerodované kamenivo a původní podklad byl urovnán a zhutněn. Dále byla nově zřízena podkladní vrstva z vibrovaného štěrku. Další vrstvou byl podklad z kameniva obaleného živicí OKS tloušťky 6 cm a vrchní obrusná vrstva z asfaltového betonu ABS tloušťky 4 cm. Součástí stavby bylo odvodnění komunikace, osazení ocelových svodnic a obnova, resp. vybudování dvou nových propustků. V celé trase cesty byly zřízeny sjezdy na sousední pozemky a provedeno napojení na boční komunikace.

Řešení cesty je provedeno v kategorii – účelová komunikace, hlavní polní cesta v kategorii P 4,5/30 s bezprašným povrchem, z kameniva stmeleného živicí. Celková délka nově vybudované cesty je 2,583 km.

V návaznosti na stavbu cesty byl také realizován průleh s přehrážkami v celkové délce 558 m, který řeší svedení srážkových vod od trubního propustku na polní cestě HPC2 do recipientu – bezejmenného přítoku Jizery. Zaústění do recipientu je řešeno průsakem kamennou přehrážkou. V místě křížení dvou polních cest jsou vybudovány panelové brody, resp. trubní propustek DN 600.

Kapacita průlehu je 300 l/s v úseku km 0,017 až km 0,337 a 600 l/s v úseku km 0,337 až 0,558.

Stavba cesty a řešení odtokových poměrů v této lokalitě je navrženo za účelem korigovaného svedení povrchové (dešťové) vody jak z tělesa cesty, tak z okolní lokality, zpomalením jejího toku a následným neškodným svedením úvozem do nově navrženého průlehu. Realizovaná stavební opatření nahrazují nefunkční části odtokové linie a využívají přirozených, funkčních linií - opuštěných úvozů, v nichž byla provedena série na sebe navazujících technických opatření, která zpomalují, zadržují a především redukují množství dále stékajících srážkových vod tak, aby společně s navrženým průlehem byly efektivní ochranou níže položenému chráněnému území.

Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu je umožnění účelného využívání nově vybudované cesty a efektivní a komplexní řešení vodohospodářské situace v předmětné lokalitě. Vlastníkům a uživatelům pozemků se vytvořili podmínky pro efektivní hospodaření a výraznou měrou se snížilo nebezpečí z hlediska vodní eroze zemědělské půdy a materiálních škod plynoucích z možných lokálních záplav díky přívalovým dešťům. Úspěšné dokončení staveb přispělo k zatraktivnění obce z hlediska turistiky a především cykloturistiky (stále se rozšiřující síť cyklostezek v regionu). Obec má pro tyto volnočasové aktivity ideální polohu, kdy leží v blízkosti atraktivních míst jako např. Benešov u Semil a Jilemnice (samozřejmě s návazností na krkonošská střediska - Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky) a především okolní ráz krajiny (Podhůří Krkonoš) přímo vybízí k rekreačnímu sportování.

Stavby byly realizovány od dubna do srpna roku 2014 z prostředků UE, konkrétně Programu rozvoje venkova. V září 2014 byla stavba předána do majetku obce. Celková investiční hodnota činila 10,3 mil. Kč (cesta HC2  - 8,2 mil. Kč; průleh – 2,1mil. Kč). 


Tisk