Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 – k. ú. Blíževedly

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v letech 2014 a 2015 polní cestu VPC 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 v k. ú. Blíževedly dle projektové dokumentace, kde byla navržena částečná rekonstrukce polní cesty v délce cca 280 m (začátek úpravy) a 26,9 m (konec úpravy) a částečná novostavba v délce 235 m.

Celková délka navržené trasy je 542 m, která se nachází v katastrálním území Blíževedly na p.p.č. 1180. Součástí vybudování této polní cesty je novostavba biokoridoru RBK 297/0.2.

Hlavní funkcí této cesty je zpřístupnění přilehlých zemědělských a lesních pozemků a zvýšení celkové prostupnosti krajiny. Polní cesta bude využívána především zejména pro zemědělskou a lesní dopravu. Svozová plocha zemědělských pozemků činí 38 ha, lesních pozemků 89 ha. Dále se předpokládá využití pro turistiku. Nedílnou součástí je vybudování novostavby biokoridoru RBK 297/0.2 na p.p.č. 1181, který je realizován současně s polní cestou. 

Navrženou druhovou skladbou dřevin v biokoridoru dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny. Projekt zároveň řeší ochranu zemědělské půdy před erozí a má též funkci vodohospodářskou svým podélným a příčným sklonem. V části trasy bude provedena drenáž.

Navrhovaná polní cesta PCV 12.1 je zařazena podle Plánu společných zařízení do kategorie vedlejších polních cest v kategorii P4, 0/30 jako dvoupruhová. V celém úseku je polní cesta navržena o šířce koruny 4,0 m, s vozovkou 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m z drceného kameniva. Konstrukce sjezdů je shodná s konstrukcí vozovky. Kryt vozovky byl navržen živičný z asfaltového betonu.

Odvodnění je zajištěno příčným sklonem vozovky 3% a podélným sklonem, kterým bude srážková voda zasahovat do přilehlého pozemku RBK 297/0.2.

Stavba o celkové hodnotě díla 5,5 mil. Kč včetně DPH byla realizována z finančních prostředků Programu rozvoje venkova.

Polní cesta včetně biokoridoru byla protokolárně předána Obci Blíževedly 30. 4. 2015.


Tisk