Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Protipovodňová opatření Jeseníku nad Odrou

Občané Jeseníku nad Odrou nadále mají v živé paměti události z června 2009, kdy povodně v obci byly příčinou úmrtí 4 osob a způsobily značné materiální škody.

Pozemkový úřad v Novém Jičíně s ohledem na tyto okolnosti, ve spolupráci a z podnětu Obce Jeseník nad Odrou, přistoupil k řešení této situace a v roce 2012 zahájil komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Jeseník nad Odrou ve snaze zmírnit dopad případných dalších povodní. Nyní jsou KoPÚ ve fázi zpracování plánu společných zařízení, který se zaměřuje převážně na protierozní opatření, která by měla zabránit odnosu zeminy z polí a zaplavování bahnem zastavěného území obce.

Opatření v samotném k. ú. Jeseník nad Odrou nemohou vyřešit v plném rozsahu ochranu obce před případnými povodněmi. Řešení je nutné hledat a opatření realizovat v území povodí místního toku Luhy, případně v povodí dalších toků přitékajících do Jeseníku nad Odrou.

Jelikož řešená musí být i část území v sousedním Olomouckém kraji, jmenovala ústřední ředitelka SPÚ komisi, jejímž cílem je koordinace postupu poboček v Novém Jičíně a Přerově s příslušnými samosprávami dotčených obcí. V komisi jsou zastoupeni zástupci samosprávy, vedení poboček, Krajských pozemkových úřadů pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, centrály SPÚ, Povodí Odry a odborníků na protipovodňová opatření.

Na prvním jednání komise v únoru byly zaznamenány požadavky obcí a rekapitulována protipovodňová opatření, která již byla realizována, nebo jsou ve fázi rozpracovanosti ze strany poboček či samosprávy jednotlivých obcí.

Na druhém březnovém jednání komise uložila Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj zpracovat studii protipovodňových opatření pro Obec Jeseník nad Odrou se zaměřením na terénní realizovatelnost ve vytypovaných lokalitách. Pro vypracování studie budou použity již zpracované podklady, které má k dispozici Pobočka v Novém Jičíně, Povodí Odry s. p. a dotčené obce. Stávající podklady budou posouzeny na třetím jednání komise dne 12. 4. 2016, na kterém bude upřesněn rovněž rozsah studie a další postup poboček.


 

průtok Luhy při povodni.jpg


Jeseník nad Odrou s upraveným korytem Luhy.jpg

 

Tisk