Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Vodní nádrž N4 a hlavní polní cesta P4 v k. ú. Bílov

Jedním z nástrojů obohacení a investice do krajiny je realizace prvků plánu společných zařízení. V červnu roku 2016, po schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bílov a zpracování projektové dokumentace, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský úřad, Pobočka Nový Jičín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, společně jako investoři zahájili výstavbu vodní nádrže N4 a hlavní polní cesty P4, kde její část bezprostředně přiléhá k nádrži. Dílo bylo vybudováno na pozemcích ve vlastnictví obce Bílov, kolaudace proběhla v prosinci 2016. Celkové náklady stavby: 13.314.179 Kč (vč. DPH)

Vodní nádrž N4

Vodní nádrž N4 byla postavena na podporu vodního režimu krajiny v údolnici Butovického potoka v trati „Za Březím“ jihovýchodně od obce Bílov v blízkosti katastrální hranice s k. ú. Velké Albrechtice. Nádrž bude plnit a již vlastně plní, funkci zadržování vody v krajině s pozitivním dopadem také na lokální zásoby podzemních vod. V sušších obdobích se vypouštěním vody bude zachovávat níže po toku minimální průtok Butovického potoku. Také bude sloužit jako ochrana před povodněmi, v nádrži se transformuje povodňová vlna (transformovaný objem proteče nižšími průtoky za delší časový úsek) a vodní erozí. Mělkovodní část nádrže při březích a přítoku s plynulým přechodem na souš by se měla stát přírodovědecky nejcennější části nádrže (litorální pásmo), kde bude soustředěno mnoho forem vodního života - rozmnožování obojživelníků, hnízdění vodních ptáků, výskyt a reprodukce drobných vodních živočichů (potrava pro ryby, ptáky).

Parametry zemní hráze a nádrže

šíře koruny

4 m

výška

2,53 m

délka koruny hráze

98,23 m

Plocha vodní hladiny stálého nadržení

0,61 ha

Plocha vodní hladiny max.

0,84 ha

Objem vody stálého nadržení

9 100 m3

Objem vody max.

12 300 m3

sdružený objekt je dimenzován na Q100

(stoletá voda)

10,5 m3/s

 

V roce 2017 bude výstavba v tomto území pokračovat zaústěním záchytných průlehů PR3 a PR4 do prostoru nádrže N4, které budou v celkové délce cca 2 400 m.

 

Hlavní polní cesta P4

Trasa zpevněné jednopruhové hlavní polní cesty P4 byla v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav vedena z velké části v trase stávající polní cesty, která byla zrekonstruována. Jen podél navržené vodní nádrže N4 byla cesta navržena v nové trase (km 1,600 – 1,855). V úseku nové části cesty byla postavena tak, aby vždy byla nad úrovní okolního terénu (cca 200 – 300 mm). Bylo zde vybudováno 8 výhyben a 14 sjezdů k zemědělským pozemkům, čímž se zpřístupnily pozemky k zemědělskému obhospodařování. K odvodnění pláně a ochrany vozovky byl vybudován podélný trativod.

Parametry hlavní polní cesty

kategorie

(šířka v koruně 4,5 m, rychlost 30 km/hod.)

P 4,5/30 

celková délka

1.985 m

 

N4-Letecký pohled na staveniště.jpg

 

PC4 - před rekonstrukci.jpg

 

PC4 - po rekonstrukci.jpg

 

Pohled na zátopu-N4.jpg

 

Tisk