Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace projektu Programu rozvoje venkova v katastrálním území Lutotín, okres Prostějov

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lutotín proběhlo v letech 2008–2011 souběžně s katastrálním územím Bílovice, které společně tvoří územní obvod Obce Bílovice-Lutotín.

Po realizaci první etapy společných zařízení, která proběhla v letech 2015–2016 převážně v katastrálním území Bílovice, zajišťuje Pobočka Prostějov na základě projektové dokumentace zpracované firmou AgPOL s.r.o., Olomouc, realizaci projektu „Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín - II. etapa“.

Cílem stavby suché zdrže Nad kapličkou je zpomalení a zadržení odtoku povrchové vody z přilehlých pozemků s odtokem do stávajícího otevřeného příkopu pod hrází. Dále stavba realizací zasakovacích příkopů a interakčních prvků sníží pohyb splavenin z přilehlých zemědělských pozemků a zpomalí povrchový odtok srážkových vod do recipientu. Cílem stavby polní cesty je zajištění přístupnosti pozemků vlastníků a otevření údolí říčky Romže veřejnosti.


SO 01 – Zdrž Nad kapličkou

Retenční zdrž je umístěna v polích nad intravilánem Obce Lutotín poblíž historické kapličky a památného stromu Lutotínská lípa. Zdrž je řešena jako průtočná vodní nádrž bez setrvalého průtoku s hrází napříč údolnímu profilu. Hráz o délce 132 m bude zemní homogenní, nasypaná ze zemin vytěžených při výstavbě samotné hráze a ze záchytných příkopů této stavby. Průměrná hloubka v nádrži bude cca 1 m; maximální výška hráze bude 2,3 m od stávajícího terénu. Šířka koruny hráze bude 3,5 m.


SO 02 – Polní cesta C1

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 v délce 1289 m. Cesta bude zpevněná asfaltobetonem o šířce jízdního pruhu 3 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Návrhová rychlost bude 30 km/hod.


SO 04.1 – Interakční prvek IP7

Interakčním prvkem je nově navržený zasakovací pás s protierozní funkcí nad vybudovanou zdrží. Plocha určená pro realizaci bude oseta směskou trav. Původní bylinné porosty nebudou odstraňovány, a to i při úpravách terénu (ponechání kořenových systémů) tak, aby vzniklo přirozené společenstvo přírodního charakteru. Plocha zatravnění je 1 530 m2 s následnou výsadbou 92 ks stromů a 130 ks keřů. Zajištěna bude 3letá následná péče o tyto dřeviny.

 

Stavba „Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín - II. etapa“ s celkovými náklady 9,073 mil. Kč bez DPH je realizována jako projekt Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v Operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy. Stavbu provádí v období od března 2017 do června 2017 firma Skanska a.s.

 

Lutotin_1.jpg

 

Lutotin_2.jpg

 

Lutotin_3.jpg

 

Tisk