Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výstavba polních cest v k. ú. Odrlice a v k. ú. Cholina

Projekt “Výstavba polních cest C31,C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina“ je poslední, v pořadí třetí etapou realizace společných zařízení KoPÚ Odrlice a JPÚ Cholina, které probíhají od roku 2008. První dvě etapy byly zaměřeny na úpravu vodoteče Vojnické Stružky na spodním a středním toku, na vybudování propustků, mostků a komunikací. Třetí etapa se věnuje vlastním protipovodňovým opatřením v prostoru západně od zastavěné části obce Odrlice, která je silně erozně ohrožená.

V letošním roce proběhla výstavba polních cest C22, C31 s příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, PŘ9, PŘ10, PŘ11 a výsadba interakčních prvků zeleně IP1, IP2, IP3, IP11, IP12, IP15 v k.ú. Odrlice a současně výstavba PC C24 s příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12 v k.ú.  Cholina. Stavba polních cest rozděluje erozně ohrožený svah, který se nachází nad obcí. Cesty C22 a C31 jsou napojeny na již vybudovanou polní cestu C1 a zpřístupní pozemky dle schváleného návrhu pozemkových úprav. Příkopy podél polních cest budou odvádět vodu z přívalových dešťů a sněhu při jarním tání do již upraveného koryta vodoteče Vojnická Stružka a mimo zastavěnou část obce. Výstavba polních cest C22, C31 s příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, PŘ9, PŘ10, PŘ11 a výsadba prvků zeleně IP1, IP2, IP3, IP11, IP12, IP15 v k.ú. Odrlice jsou financovány z prostředků Programu rozvoje venkova za celkovou cenu 8 135 tis. Kč, z níž může být poskytnuta dotace ve výši 8 127 tis. Kč. Polní cesta C24 s příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12 v k.ú. Cholina je financovaná z VPS (státní rozpočet) za cenu 3 850 tis. Kč. Z důvodu, že část pozemkové úpravy v k.ú. Cholina byla provedena jako jednoduchá pozemková úprava, nebylo možné navržené prvky PSZ (Plán společných zařízení) při podání žádosti o dotaci (únor 2017) financovat z PRV. Stavba byla ukončena v říjnu 2017. Tím byla dokončena realizace prvků PSZ na severní části obce, která řeší protierozní a protipovodňovou ochranu obce v dané lokalitě. Všechna vybudovaná společná zařízení byla vybudována na pozemcích obce.

Polní cesta C22 - vedlejší, zpevněná asfaltobetonem, jednopruhová polní cesta kategorie P3,5/30 o délce 0,854 km. Komunikace je navržena v šířce koruny 3,5 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa polní cesty respektuje stávající konfiguraci terénu. Součástí je odvodňovací příkop, který vede po celé délce polní cesty. Podél cesty jsou navrženy k výsadbě interakční prvky zeleně IP1, IP2, IP3.

Polní cesta C31 - vedlejší polní cesta, zpevněná asfaltobetonem, navržena v kategorii P4/30. Celková délka polní cesty je 1,234 km s odvodňovacím příkopem a interakčními prvky zeleně IP11, IP12, IP 13, IP14 a IP15. Komunikace je navržena v šířce koruny 4,0 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa polní cesty respektuje stávající konfiguraci terénu.

Polní cesta C24 - vedlejší polní cesta s odvodňovacím příkopem je řešena jako jednopruhová,  polní cesta v návrhové kategorii P4/30 s interakčními prvky zeleně IP18, IP19, IP20, IP29. Povrch polní cesty je zpevněn asfaltobetonem. Délka trasy polní cesty je 0,975 km. Komunikace je navržena v šířce koruny 4,0 m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %, krajnic 6 %. V podélném profilu trasa cesty respektuje stávající konfiguraci terénu. Podél cesty jsou navrženy svodné příkopy PŘ4, PŘ5, PŘ12.

 

před realizací

před realizací.jpg

 

před realiací 2.jpg

 

po realizaci

po realizaci.jpg

 

 

Tisk