Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úpravy a realizace plánu společných zařízení s výstavbou polních v kú Žďár u Nalžovských Hor a Loužná

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor byla zahájena v březnu 2001 na základě podnětu města Nalžovské Hory. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor nabylo právní moci v prosinci 2003.

Při stanovení priorit byl poměrně značný zájem ze strany města a sboru zástupců vlastníků pozemků o vybudování polní cesty HPC 2, která by propojila obec Žďár
u Nalžovských Hor s katastrálním územím Loužná a dále s obcí Loužnou . V plánované trase historicky existovala polní cesta, jejíž náznaky jsou patrné z fotografií. Jak postupně tato cesta zarůstala, byla cesta vyjížděna po sousedních zemědělských pozemcích směrem do katastrálního území Loužná. V plánu společných zařízení se podařilo tuto historickou cestu znovu obnovit přibližně v její trase.

Cesta je za intravilánem obce Žďár napojena, na silnici III. třídy Žďár-Strážovice, hospodářským sjezdem a pokračuje přibližně severovýchodním směrem a končí na hranici katastrálního území. Délka cesty je 844 metrů, šířka cesty 4 metry z toho jízdní pruh má
3 metry a 2 x 0,5 metru tvoří krajnice, vozovka je z penetračního makadamu. Jelikož se trase cesty nachází na propustných písčitých půdách, bylo projektantem projektu navrženo odvodnění pouze příčným sklonem vozovky do okolního terénu. Samotná stavba cesty HPC 2 proběhla bez větších obtíží.

Vzápětí po kolaudaci v říjnu 2007 začala být cesty intenzivně využívána jak zemědělsky hospodařícími subjekty pro přístup na okolní pozemky, tak i ostatními obyvateli obce
a turisty, neboť stavbou došlo ke krácení cesty mezi obcemi Žďár a Loužná cca o 5 km. V katastrálním území Loužná se na cestu HPC 2 napojovala stávající kamenitá, těžko sjízdná polní cesta a i zde se postupně začalo jezdit po okolních pozemcích.

V době kdy se dokončovala komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žďár, byla zahájena v červnu 2003 pozemková úpravy v katastrálním území Loužná. Toto katastrální území spadá do správního obvodu obce Myslív. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loužná nabylo právní moc v únoru 2008.

Při stanovení priorit realizace společných zařízení určila obec jako přednostní výstavbu – rekonstrukci polní cesty HPC 1 v katastrálním území Loužná. Její rozhodnutí o realizaci cesty HPC 1 bylo podpořeno požadavky zemědělsky hospodařících subjektů, vlastníků pozemků ale i místních obyvatel.

Začátek cesty HPC 1 je v napojení na místní komunikaci na hranici intravilánu obce Loužná, dále pokračuje jihozápadním směrem a konec cesty je v napojení na cestu HPC 2 na hranici s katastrálním územím Žďár u Nalžovských Hor.

Cesta HPC 1 v katastrálním území Loužná je dlouhá 855 metrů, šířka cesty 4 metry (z čehož
3 metry je vozovka a 2 x 0,5 metru je krajnice). Povrh vozovky je z asfaltového betonu. Niveleta vozovky je navržena tak, aby korespondovala s okolními pozemky. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky, čímž srážková voda odtéká plošně do okolních pozemků a přibližně na 120 metrech odtéká drenážní vsakovací rýhou umístěnou pod krajnicí cesty. Konec trasy cesty protíná kolmo údolnici. V tomto místě se ve vlhčích obdobích roku zadržovala voda nad stávající cestou a docházelo k podmáčení pozemků a přetékání vody přes cestu. V těsné blízkosti cesty se nacházela meliorační šachta ve sběrném drénu, která byla nefunkční. Během stavebních praxí byla tato drenáž pročištěna. V těchto místech byl projektantem navrhnut propustek pod cestou, který účinněji odvodnil pozemky nad cestou. Propustek byl zaústěn do stávajícího melioračního zařízení.

Další problém, který musel projektant řešit, bylo křížení cesty s třemi potrubími VTL plynovodu. V místech křížení cesty s plynovodem byla do konstrukce cesty vložena roznášecí deska ze silničních panelů, která zajistila dostatečné rozložení tlaku na plynové potrubí při pojezdu těžkých vozidel po polní cestě.

Stavby cesty byla doplněna liniovou výsadbou sazenic stromů, což přispělo k lepšímu začlenění zrekonstruované cesty do krajiny.

Cesta HPC 1, která byla realizována Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, Pobočkou Klatovy v roce 2014, navazuje na hranici s katastrálním územím Žďár u Nalžovských Hor na již hotovou účelovou polní komunikaci HPC 2 rovněž realizovanou pozemkovým úřadem v Klatovech v roce 2007.

Propojením těchto polních cest vznikla poměrně intenzivně využívaná účelová komunikace, která zkrátila dopravní vzdálenost mezi obcemi Žďár a Loužná přibližně o 5 kilometrů.

Realizaci HPC 2 a katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor a HPC 1 v katastrálním území Loužná byl naplněn účel pozemkových úprav a to umožnit k pozemkům pro vlastníky
a uživatele zemědělských a lesních pozemků.

 

Stavební náklady:

Cesta HPC 2 v k. ú. Žďár u Nalžovských Hor 3 813 397 Kč vč. DPH
Cesta HPC 1 v k. ú. Loužná 4 445 602 Kč vč. DPH

 

Výstavba-rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Loužná je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) Programu rozvoje venkova.


Tisk