Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Modelový příklad správné praxe při projektování a realizaci vodohospodářských opatření - komplexní pozemková úprava Hněvnice, okres Plzeň-sever

Katastrální území Hněvnice se nachází severně od Plzně v povodí Vlkýšského potoka, který je v současnosti ve správě Státního pozemkového úřadu. Obec Hněvnice byla v období po roce 2002 opakovaně postižena bleskovými povodněmi, které způsobovaly škody na nemovitostech.

Obec požádala pozemkový úřad Plzeň o zahájení pozemkových úprav a jejich žádost byla zařazena do střednědobého harmonogramu. Přípravné práce byly zahájeny v roce 2009 a v roce 2012 sama obec pořídila projektovou dokumentaci na protipovodňové opatření. V této době již probíhalo řízení pozemkových úprav a projektová dokumentace byla převzata do plánu společných zařízení.

Projektová dokumentace sestávala ze záchytného příkopu nad silnicí směřující k obci a soustavy šesti zasakovacích jam. Pozemkovou úpravou byl vytvořen ze státní půdy pozemek široký cca 50 m a v něm navržena realizace zasakovacích jam na potrubí melioračního odpadu. Projektant využil patentovaného užitného vzoru „drenážní, retenční a napájecí soustava pro regulaci vodního režimu v krajině“, č. vzoru 302481 z roku 2008. ( Uživatelský vzor lze nalézt na této adrese: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1080887&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot= ).

V roce 2014 došlo k realizaci navržených a projektovaných společných zařízení od investora, kterým byl Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň.

V roce 2015 se s touto vodohospodářskou stavbou seznámili zástupci VÚMOP Praha, v.v.i. a Povodí Vltavy s.p. Návštěva konstatovala, že na této akci došlo k naplnění tzv. řádné praxe ve smyslu dokončovaných plánů dílčích povodí, kde jsou jako nástroj také uvedeny pozemkové úpravy. Využití užitných vzorů patentu v kombinaci s využitím státní půdy pro realizaci vodohospodářských staveb je jedna možných cest zlepšení situace jak v klimatických změnách, tak ve vodním režimu a ochraně před suchem s povodněmi. Výsledný přínos pro krajinu, povodí a obec jsou prokazatelné v ochraně zastavěné části obce, retence vody, zpomalení odtoku, zvýšení ekologické stability krajiny, diverzifikace krajinné struktury, ale i odbourání pesticidů využívaných zemědělci na výše položených pozemcích orné půdy. 

Z hlediska finančních nákladů bylo na zpracování návrhu pozemkových úprav vynaloženo 5 525 tis. Kč. Samotné vodohospodářské opatření bylo realizováno ve výši 1 624 tis. Kč.


Tisk