Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Realizace veřejné zakázky ,,Studie odtokových poměrů“ pro vybraná katastrální území na Měčínsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, nechal vypracovat „Studii odtokových poměrů“ v katastrálním území Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Kroměždice, Myslovice, Předslav, Měchlupy u Předslavi a Makov u Předslavi. Studie vyhodnotí především odtokové a erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotí účinnost navržených opatření. Zadaný územní rozsah studie čítá 6 228 ha, z toho posouzeno bude 1 032 ha (k. ú. Měčín a Makov u Předslavi).

Studie bude využita jako podklad pro lepší definování podmínek zadávacího řízení, ale také pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Studie poslouží i obcím pro vyhodnocení stávajících podmínek a možností, jak zlepšit odtokové poměry a protipovodňovou ochranu v zastavěném území obce. V případě potřeby jsou v rámci studie navržena a optimalizována opatření na zvýšení stávající úrovně ochrany před povodněmi (zkapacitnění koryta, rekonstrukce nevyhovujících objektů na toku, snížení povodňových průtoků pomocí retenční nádrže, atd.) a pro návrhový stav jsou vypracovány nové mapy rozlivů.

Průběžně byly svolávány schůzky v jednotlivých katastrálních územích k dosažení úzké spolupráce při vytváření analytické a návrhové části této studie. Vítězem výběrového řízení na zpracovatele zakázky se stala firma EKOTOXA s. r. o., která má celé dílo předat nejpozději do 30. 9. 2016.

Tisk