Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Stavba polních cest v k. ú. Lužná u Boru (okres Tachov)

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lužná u Boru byly zahájeny dne 26.6.1998 z podnětu tehdejšího Okresního úřadu Tachov, Okresního pozemkového úřadu.

Cílem komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) bylo hlavně uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům, dále zajištění přístupnosti pozemků s důrazem na propojení částí obcí Lužná a Mchov. Výměra obvodu pozemkové úpravy byla 305 ha. Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Lužná u Boru bylo vydáno dne 21.10.2008 a výsledky KoPÚ byly do katastru nemovitostí zavedeny dne 13.5.2009.

Při zpracování plánu společných zařízení se vycházelo ze všech známých podkladů a stanovisek v dokumentaci současného stavu. Nedostačující stávající síť komunikací byla doplněna o nové polní cesty, sloužící k propojení stávajících komunikací a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Celkem byly navrženy 3 nové polní cesty a 2 přístupové pásy.

V souladu se schválenými prioritami byly vyhotoveny projektové dokumentace na cesty VPC 1 a VPC 3. Projektové dokumentace na uvedené cesty byly zpracovány projekční firmou SUDOP Project Plzeň a. s. Vlastní realizace polních cest byla provedena firmou EUROVIA Silba a.s. z Plzně.      

Obě cesty byly přihlášeny do 21. kola Programu rozvoje venkova (PRV). K financování z PRV byla doporučena pouze VPC 3, VPC 1 byla hrazena ze státního rozpočtu. Obě cesty se začaly realizovat v roce 2014. 

Cesta VPC 1

Novostavba polní cesty byla navržená jako jednopruhová, v kategorii 4,0/30 s asfaltovým krytem o celkové délce 701,50 m. Šířka zpevněné části je 3,00 m. Součástí cesty je podélný otevřený příkop, doprovodná zeleně, 3 výhybny a 5 sjezdů na pozemky.   

Celkové náklady na stavbu byly 3 441 158,- Kč.

V současné době je zpracovávána KoPÚ v sousedním k. ú. Mchov. V plánu společných zařízení bude navržena polní cesta, která bude navazovat na VPC 1 a povede směrem k intravilánu obce Mchov.     

Cesta VPC 3

Novostavba polní cesty byla navržená jako jednopruhová, v kategorii 4,0/30 s asfaltovým krytem o celkové délce 989,82 m. Šířka zpevněné části je 3,00 m. Součástí cesty jsou podélné otevřené příkopy, doprovodná zeleně, 3 výhybny a 8 sjezdů na pozemky.  V rámci stavby byly vybudovány i dvě biotopní tůně, které slouží k zadržení povrchové vody v krajině a brod přes Výrovský potok.  

Celkové náklady na stavby byly 4 607 999,- Kč.      


Tisk