Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Výstavba polní cesty HPC1 včetně doprovodné zeleně v k. ú. Krchleby u Staňkova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice dne 4. 5. 2006 zahájila komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Krchleby u Staňkova. Toto katastrální území spadá do územní působnosti Města Staňkov. Komplexní pozemková úprava byla zahájena na základě žádostí vlastníků cca. 72,5% zemědělské půdy.

Na základě výsledku veřejné zakázky byla dne 15. 9. 2006 podepsána smlouva o dílo s předmětem plnění na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy se společností GEO Hrubý s r.o. Celá komplexní pozemková úprava byla prováděna na výměře 101 ha za účasti 124 vlastníků pozemků v obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Soupis nároků vlastníků pozemků byl vyložen dne 28. 1. 2008.

Plán společných zařízení byl odsouhlasen zastupitelstvem Města Staňkov dne 27. 8. 2008 na veřejném zasedání.

Výsledky komplexní pozemkové úpravy byly zapsány do katastru nemovitostí dne 3. 11. 2009.

V rámci plánu společných zařízení byla navržena rekonstrukce stávající polní cesty HPC1 spojující obce Krchleby a Čermná, která navazuje na část v k. ú. Čermná u Staňkova, kterou Pobočka Domažlice již rekonstruovala v rámci realizace plánu společných zařízení navrženého v pozemkové úpravě v k. ú. Čermná u Staňkova.

Navrhovaná stavba byla v souladu s územním plánem Města Staňkov. Původní cesta byla travnatá, místy štěrková bez odpovídajícího zpevnění a odvodnění. Nebyla dimenzovaná na předpokládaný provoz zemědělské techniky.

Polní cesta byla navržena jako hlavní, jednopruhová s výhybnami, kategorie P 5,0/30. Kryt polní cesty byl navržen z asfaltobetonu a z části ze silničních betonových dílců. Byly použity betonové zámkové prefabrikáty šířky 800 mm s uložením se vzájemnou osovou roztečí 1700 mm. Odvodnění polní cesty je zajištěno jednostranným silničním příkopem vedoucím souběžně s polní cestou. Podél komunikace byla navržena výsadba doprovodné zeleně. Celkem bylo zasázeno 20 ks stromů s obvodem kmene 12 – 14 cm. 

Zpracovatelem projektové dokumentace byla Projekční kancelář Rojt.

Výstavba polní cesty byla na základě smlouvy o dílo realizována společností COLAS CZ a.s. Stavba probíhala v období 9/2014 – 3/2015. Celková cena polní cesty včetně doprovodné zeleně činila 3 609 500,- Kč vč. DPH.

Stavba byla realizována v rámci 21. kola Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 a po kolaudaci v roce 2015 byla převedena na Město Staňkov.


Tisk