Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Pozemkové úpravy na trase budoucí dálnice D6 v okrese Rakovník.

Budoucí dálnice D6 (dříve rychlostní silnice R6) protíná svojí trasou okres Rakovník od východu na západ. Počátky přestavby tahu silnice první třídy I/6 se datují od konce osmdesátých let. Od té doby byly postupně zprovozněny a vybudovány stavby v úsecích Pavlov-Nové Strašecí v celkové délce 21 km (dokončeno 2002) a Praha - Pavlov, jehož délka dosahuje 10,380 km (zprovozněno 2008) tyto úseky se nacházejí na území hlavního města Prahy a okresu Kladno a pouze nepatrná část v katastrálním území Nové Strašecí (okres Rakovník).

Na trase D6 v okresu Rakovník bude probíhat výstavba následujících úseků: Nové Strašecí -Řevničov (délka: 5550 m), Řevničov obchvat (délka 4200 m), Krupá přeložka (délka 6450 m), Hořesedly přeložka (délka 9200 m), Hořovičky obchvat (délka 5194 m). Celková délka úseků plánovaných k výstavbě je tedy 30594 m (viz mapky trasy níže). Úsekem Hořovičky obchvat, který končí na křižovatce 1/27 opouští trasa D6 okres Rakovník a Středočeský kraj a dále pokračuje v Ústeckém a Karlovarském kraji. Výstavba dálnice D6 patří v současné době mezi prioritní stavby vlády ČR. Prioritními úseky, jejichž započetí výstavby se předpokládá v roce 2017, jsou úseky Nové Strašecí-Řevničov a Řevničov obchvat. Přípravu výstavby úseků D6 zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic  ČR - Správa Karlovy Vary.

Na základě žádosti ŘSD a obcí na trase D6 přistoupil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník v roce 2012 a následujících letech k postupnému zahájení pozemkových úprav v katastrálních územích dotčených výstavbou dálnice D6. Pozemkové úpravy v trase D6 jsou zpracovávány zejména z důvodu zajištění nového uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům s ohledem na výstavbu D6 a k zajištění dopravní obslužnosti, která bude výstavbou dálnice narušena. V rámci komplexních pozemkových úprav budou navrženy nové polní cesty, protierozní, vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochraně krajiny. Realizace polních cest a dalších opatření, která budou navržena v částech katastrálních územích přímo dotčených výstavbou D6, bude hrazena z prostředků ŘSD a jejich realizaci bude zajišťovat Pobočka Rakovník.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj zajistil v minulém období výběrová řízení na požadované komplexní pozemkové úpravy, a to v rozsahu vyhotovených „Studií posouzení vlivu stavby R6 v jednotlivých úsecích na novou organizaci ZPF, včetně návrhu společných zařízení pro potřeby pozemkových úprav v dotčených katastrálních územích“.  Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) jsou nyní zpracovávány projekčními firmami v katastrálních územích Řevničov, Krušovice, Krupá, Nesuchyně Hořovičky, Hořesedly, Hokov, Děkov. Tyto KoPÚ  jsou v různém stadiu rozpracovanosti (proběhly přípravné geodetické práce, byly rozeslány soupisy nároků vlastníků a některých katastrálních územích jsou zpracovávány plány společných zařízení). V nejpokročilejším stadiu jsou komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řevničov, kde je již zpracován návrh nového uspořádání pozemků vlastníků, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí. Následně proběhlo závěrečné jednání a v souladu se zákonem 139/2002 Sb. bude vydáno rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Na trase budoucí dálnice D6 jsou též zahájeny a probíhají jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Nové Strašecí. V rámci těchto pozemkových úprav je v současné době zpracováván návrh nového uspořádání pozemků vlastníků.

Na trase D6 jsou dále zahájeny KoPÚ v k. ú. Bukov a Kolešov. V těchto územích jsou v současné době zpracovány Studie odtokových poměrů a Studie stanovení rozsahu území zasaženého výstavbou dálnice D6. Na základě těchto studií budou vyhotoveny podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele KoPÚ v těchto katastrálních územích. V současné době zbývá jediné katastrální území na trase dálnice tj. k. ú. Chrášťany, kde se předpokládá zahájení jednoduchých pozemkových úprav. V tomto katastrálním území se jedná o poměrně krátký úsek plánované výstavby. Pozemkovými úpravami je tedy zatím s výjimkou k. ú. Chrášťany pokryta celá trasa budoucí dálnice D6.

Závěrem je třeba uvést, že pozemkové úpravy probíhají v úzké spolupráci s ŘSD správou Karlovy Vary a se starosty obcí, jejichž katastrální území se nacházejí na trase D6. Podpora starostů obcí při zpracování pozemkových úprav je velkým přínosem jak pro naši pobočku, tak pro jednotlivé projekční firmy, které pozemkové úpravy v dotčených katastrálních územích zpracovávají. Pozemkové úpravy probíhají za velkého zájmu vlastníků pozemků, o čemž svědčí i jejich vysoká účast na úvodních jednáních (viz foto).

 

Trasa budoucí D 6.jpg

 

Trasa budoucí D6.jpg

 

Úvodní jednání KoPÚ Nesuchyně 2.jpg

 

Úvodní jednání KoPÚ Nesuchyně 3.jpg

 

 

Tisk