Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov.

Č. j.: SPU 331828/2017

Datum: 17. 7. 2017

 

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov

 

v oboru služby 61. Pozemková správa a krajinotvorba. Místem výkonu služby je Vyškov.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. 9. 2017.

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • samostatné zajišťování komplexu odborných činností se značnou variantností způsobu řešení v oblasti pozemkové úprav, jejich věcná kontrola, příprava správních rozhodnutí při provádění pozemkových úprav,

 • zajišťování ostatních odborných činností v oblasti pozemkových úprav (například technická pomoc, administrace dotačních programů),

 • zajišťování administrativních, provozních a jiných činností v oblasti pozemkových úprav

 • zajišťování zadávání veřejných zakázek v oblasti PÚ

 • provádění porovnání jednotlivých druhů evidencí v rámci lustrovaných pozemků.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 1. 8. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@spucr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID Datové schránky: z49per3).

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, Pobočka Vyškov“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru

 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky. Pokud žadatel poskytne služebnímu orgánu další potřebné osobní údaje, výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat nemusí, neboť si jej služební orgán vyžádá sám podle § 26 odst. 1 věty třetí zákona. Osobní údaje žadatel uvede v samostatné příloze.

 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

 

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 

 • strukturovaný profesní životopis,

 • motivační dopis.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy Poslední aktualizace
Žádost o přijetí do služebního poměru 17.7.2017
Čestné prohlášení občanství 17.7.2017
Čestné prohlášení vzdělání 17.7.2017
Čestné prohlášení svéprávnost 17.7.2017
Čestné prohlášení zdravotní způsobilost 17.7.2017
Údaje poskytnuté žadatelem 17.7.2017

Tisk