Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Podmínky veřejné soutěže na prodej majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.

platné do 31.8.2005

Obecné podmínky obchodní veřejné soutěže:

Průběh soutěže:

Obchodní veřejná soutěž se řídí Soutěžním řádem Pozemkového fondu ČR ze dne 1. 11. 2000
k realizaci obchodních veřejných soutěží.

Obchodní veřejná soutěž se uskuteční ve stanoveném dni nejvíce ve třech kolech, ve kterých může být vyhlašovaná minimální cena snížena. Nabídky se podávají způsobem stanoveným soutěžním řádem a ve lhůtě určené komisí podle soutěžního řádu.

Účastník na prvém místě v pořadí je povinen uzavřít v den konání soutěže dohodu, ve které se zaváže uhradit stanovenou část kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a uzavřít kupní smlouvu ve smluveném termínu.

Okruh účastníků:

Obchodní veřejné soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům a právnická osoba.

Účastníkem obchodní veřejné soutěže se nemůže stát:

- právnická osoba, která má právo hospodaření k majetku státu

- subjekt, který je v prodlení s plněním svých závazků vůči PF ČR nebo vůči němuž bylo použito ustanovení o odstoupení od smlouvy o prodeji privatizovaného majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- subjekt, který se zúčastnil obchodní veřejné soutěže na majetek, jež je předmětem opakované soutěže a neuhradil v dohodě stanovenou část kupní ceny na účet PF ČR.

Podmínky účasti v soutěži:

Prezence s identifikací zájemce (platný občanský průkaz, ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, ev. ověřená plná moc)

Prohlášení o převzetí závazků a čestné prohlášení, ve kterém účastník deklaruje, že není v prodlení s plněním závazků vůči Pozemkovému fondu ČR.

Zaplacení účastnického poplatku (originál dokladu)

Kritéria soutěže:

Nabídnutá kupní cena, vyjádřená v Kč, a to bez jakýchkoli podmínek.

Kauce:

Kauce musí být uhrazena nejpozději do data určeného v inzerátu. Vítězi soutěže se kauce započte na úhradu kupní ceny, u ostatních účastníků bude do tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledku soutěže dán příkaz k převodu kauce zpět na účet, který účastník soutěže písemně sdělí Pozemkovému fondu ČR při prezenci soutěže.

Charakteristika majetku:

"Stručnou charakteristiku majetku", jejíž přílohou jsou Zásady obsahu smlouvy získá zájemce bezplatně, "Komplexní charakteristiku majetku" po zaplacení poplatku 1000 Kč na číslo účtu příslušného územního pracoviště PF ČR uvedené v inzerátu.

Uvedené charakteristiky privatizovaného majetku, soutěžní řád a další informace jsou k dispozici na příslušném územním pracovišti PF ČR.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo soutěž zrušit.

Tisk