Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Podmínky VVŘ na prodej majetku dle §2a zákona č. 569/1991 Sb.

platné do 31.8.2005

Obecné podmínky veřejného výběrového řízení:

 1. Předmětem veřejného výběrového řízení (dále jen "VVŘ") je určení osoby, která bude mít právo na  uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem budou nemovitosti ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR (dále jen "nemovitosti"). Nemovitosti, k nimž vzniká účastníku VVŘ, jehož návrh byl přijat, právo na odkoupení, jsou konkrétně určeny níže ve vymezení VVŘ.
 2. Okruh účastníků:

2.1 Účastníkem VVŘ může být:

 • fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která má trvalý pobyt na území
  České republiky,
 • obec nebo právnická osoba se sídlem v České republice.

2.2 Účastníkem VVŘ nemůže být:

 • osoba, která je v prodlení s plněním svých závazků vůči Pozemkovému fondu ČR nebo vůči níž bylo použito ustanovení o odstoupení od smlouvy o prodeji privatizovaného majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Účastník nebo jeho zástupce na základě plné moci je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zástupce obce je ještě povinen prokázat se usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas s nabytím nabízené nemovitosti do vlastnictví obce.

2.4 Statutární orgán účastníka je povinen se prokázat oprávněním jednat za právnickou osobu originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců.

2.5 Zástupce účastníka jednající na základě plné moci je povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřenými podpisy.

2.6 Jestliže bude chtít nabýt převáděné nemovitosti do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast ve VVŘ musí splňovat každá z nich.

 1. Kritéria VVŘ:
 • Nejvyšší nabídnutá kupní cena, vyjádřená v Kč, a to bez jakýchkoli podmínek.
 1. Průběh a podmínky VVŘ
 • VVŘ se realizuje nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech, která se uskuteční v jednom dni.
 • Realizaci VVŘ organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje a výsledek účastníkům oznamuje v den realizace VVŘ tříčlenná komise složená ze zaměstnanců Pozemkového fondu ČR.
 • Nabídkovou cenou pro první kolo je cena stanovená znaleckým posudkem podle současně platného právního předpisu o oceňování majetku.
 • Nabídkovou cenou pro druhé kolo je cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo,
 • Nabídková cena pro třetí kolo musí být rovna alespoň ceně zastavěného pozemku, zjištěné podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku, prodává-li se pozemek současně s budovou nebo stavbou. Prodává-li se pouze budova nebo stavba bez zastavěného pozemku, nemůže být nabídková cena nižší než 1 % nabídkové ceny z prvního kola řízení.
 • Vítěz řízení je povinen uzavřít v den konání řízení s Pozemkovým fondem ČR dohodu, ve které se zaváže uhradit kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. Pokud vítěz kupní cenu neuhradí do 90 dnů ode dne realizace VVŘ, ztratí právo na uzavření kupní smlouvy.
 • Prokáže-li se, že vítěz VVŘ poskytl Pozemkovému fondu ČR nepravdivé údaje, ztratí právo na uzavření kupní smlouvy.
 • Platný řád pro realizaci veřejného výběrového řízení je pro zájemce k dispozici na územních pracovištích Pozemkového fondu ČR v každém okrese.
 1. Charakteristika nemovitosti:
 • Charakteristiku včetně příloh zájemce získá na územním pracovišti Pozemkového fondu ČR v tom okrese, v němž se předmětná nemovitost nachází, a to po zaplacení částky 500,- Kč na účet tohoto územního pracoviště nebo v hotovosti.

Pozemkový fond ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášená kritéria nebo veřejné výběrové řízení zrušit.

Tisk