Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Příloha č.4 k usnesení vlády č. 810

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

P ř í l o h a č. 4

k usnesení vlády

ze dne 17. prosince 1997 č. 810

Z á s a d y

postupu při dokončování privatizace

podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady

č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “Zásady”)

 

V návaznosti na zákon č. 135/1996 Sb. a zákon č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení některých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a po zhodnocení zkušeností při uplatňování dosavadního postupu, stanoví vláda pro další postup při privatizaci následující Zásady.

 

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

Platná zákonná úprava stanoví, že Ministerstvo financí nebo vláda může "rozhodnutím o privatizaci" měnit a upravovat předložené privatizační projekty. Zároveň však dikce zákona stanoví, že se rozhodnutí o privatizaci vydávají "na základě návrhu privatizačního projektu" (dále jen projekt). Proto se u majetku nebo u majetkových účastí státu (dále jen majetek), u něhož nelze privatizaci zajistit na základě předložených projektů, bude postupovat následujícím způsobem:

1)   Majetek státu, na který se vztahují privatizační zákony     (zákon č.92/1991 Sb. a zákon č. 171/1991 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů), ale který nebyl dosud zařazen do privatizace a majetek státu, který byl zahrnut do první či druhé vlny privatizace, ale nebyly k němu předloženy žádné projekty, je možné privatizovat:

a) postupem podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

b) postupem podle § 5 a § 6 zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

c) tím, že zakladatel nebo zřizovatel podniku nebo Pozemkový fond ČR coby správce majetku (dále jen "zakladatel") navrhne Ministerstvu financí zařazení daného majetku do privatizace (Pozemkový fond ČR může navrhnout do privatizace pouze majetek, který nemůže navrhnout do privatizace zakladatelské ministerstvo nebo jiný zřizovatel).

 

 

Návrh musí mít následující náležitosti:

 • název, IČO a sídlo subjektu, který má právo hospodaření k danému majetku,
 • jednoznačné věcné, hodnotové a místní vymezení majetku navrženého k privatizaci,

d) tím, že zakladatel předloží Ministerstvu financí "zakladatelský" (tj. zpracovaný, iniciovaný či doporučený zakladatelem) projekt na veřejnou dražbu, veřejnou soutěž nebo přímý prodej oprávněné osobě, která má zájem o odkoupení majetku souvisejícího s jejím restitučním nárokem,

e) tím, že zakladatel předloží Ministerstvu financí zakladatelský projekt na jinou metodu privatizace, kterou si vyžádalo Ministerstvo financí nebo vláda.

2)   Ministerstvo financí zpracuje z návrhů na zařazení majetku do privatizace podle bodu 1 písm. c) "Seznam majetku státu navrženého k privatizaci" (dále jen Seznam) a předloží jej ke schválení vládě. U jakéhokoli majetku zdravotnických zařízení navržených k privatizaci (dále jen zdravotnický majetek) bude před jeho předložením ke schválení vládě Ministerstvem financí zajištěno stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Po schválení seznamu vládou zajistí Ministerstvo financí jeho zveřejnění v deníku s celostátní působností.

3)   Po dobu 2 měsíců od zveřejnění seznamu má každý zájemce     o privatizaci právo předložit privatizační projekt, který navrhne libovolnou metodu privatizace, s výjimkou privatizace prostřednictvím investičních kupónů. Projekty se předkládají zakladateli.

4)   Předložené projekty zakladatel projedná a posoudí tak, aby     vždy posuzoval najednou všechny projekty předložené na stejný majetek, a aby doporučil k realizaci vždy jen takové projekty, jejichž realizace se navzájem nevylučuje. Projednané projekty předá zakladatel ve dvou vyhotoveních zakladatel se svým stanoviskem Ministerstvu financí. V případech projektů předložených na zdravotnický majetek jsou projekty předány k posouzení Ministerstvu zdravotnictví, které je se svým stanoviskem předá nejpozději do dvou měsíců od obdržení Ministerstvu financí.

V rámci projednávání předložených projektů si zakladatel vyžádá od předkladatele projektu nebo od privatizovaného subjektu doplnění údajů, které v projektu chybí oproti vyhlášce č. 526/1991 Sb., kterou je stanovena Závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, a které jsou zapotřebí pro posouzení projektu a pro vydání rozhodnutí o privatizaci.

5)  Majetek státu, který byl zahrnut do 1. či 2. vlny     privatizace, ale přišly k němu pouze nevyhovující projekty, případně předložené projekty pozbyly aktuálnosti, lze kromě způsobů uvedených v bodě 1) privatizovat i tím, že Ministerstvo financí nebo vláda vydá na základě zamítnutých projektů "rozhodnutí o privatizaci" daného majetku, aniž by byl jakýkoliv projekt určen k realizaci. V takových případech se postupuje podle ustanovení uvedených v bodě 2) části B. Zásad.

 

 

 

Totéž se týká i privatizovaných subjektů, které byly privatizovány v rámci 1. a 2. privatizační vlny, ale část jejich majetku zbyla na státním podniku či jiné státní organizaci a není řešena žádným schváleným projektem (dále jen "zbytkový podnik").

6)   U státních statků a obdobných organizací hospodařících na  zemědělské půdě, u kterých byly předloženy nevyhovující projekty a nebyly tudíž dosud projekty schváleny, může Ministerstvo zemědělství po dohodě s Ministerstvem financí zadat zpracování "zakladatelských" projektů, aniž by projekty řádně předložené musely být předtím zamítnuty.

V těchto nových projektech bude zdokumentována majetkoprávní situace v podniku po vypořádání restitučních nároků, případně po realizované částečné privatizaci, a to tak, aby projekty již obsahovaly aktualizované podklady pro realizaci (viz část E. těchto Zásad).

Metody navržené v těchto projektech budou určeny na jednání společné komise Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí tak, aby pokud možno respektovaly přednost oprávněných osob, přednost nabyvatelů navržených v řádně předložených projektech a přednost nájemců privatizovaného majetku.

 

B. POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA ROZHODNUTÍ O PRIVATIZACI

1)   Ministerstvo financí projedná všechny projekty předložené na daný subjekt a vypracuje návrh rozhodnutí o privatizaci daného subjektu. V tomto návrhu uvede:

- doporučený postup privatizace daného subjektu,

- projekty, podle nichž se bude realizovat dané rozhodnutí (projekty určené k plné či k částečné realizaci),

- projekty, mezi nimiž navrhuje provést neveřejné výběrové řízení podle pravidel uvedených v bodě 4) části F. těchto Zásad,

- projekty, které nejsou k realizaci vhodné (projekty doporučené k zamítnutí či k přepracování).

Návrh musí splňovat náležitosti rozhodnutí o privatizaci, které jsou stanoveny zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    K projednávání privatizačních projektů na majetek zdravotnických zařízení pozve Ministerstvo financí zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR.

2)   V případě, že navrženému rozhodnutí o privatizaci nevyhovuje  žádný z předložených privatizačních projektů, uvede se v návrhu rozhodnutí o privatizaci, podle jakých podkladů provede Fond národního majetku nebo Pozemkový fond (dále jen Fond) realizaci daného rozhodnutí, a to např. odkazem

- na část nebo části projektu, které budou k realizaci využity,

- na doklady, které budou zpracovány v rámci aktualizace,

 

 

 

- na doklady, které byly předány Ministerstvu financí (uvede se evidenční číslo, pod kterým jsou na Ministerstvu financí archivovány).

     Půjde především o následující podklady:

 • účetní rozvahy majetku privatizovaného subjektu a samostatně privatizovaných jednotek (v rozhodnutí se uvede alespoň celková hodnota majetku dle závazné osnovy pro zpracování privatizačního projektu ),
 • klíč k delimitaci aktiv a pasiv na jednotlivé samostatně privatizované jednotky,
 • soupisnemovitostí privatizovaného subjektu, případně samostatně privatizovaných jednotek, dělí-li se na ně subjekt, doložený výpisem z katastru nemovitostí,
 • doklady o restitučních nárocích uplatněných u Ministerstva financí podle § 47 zákona č. 92/1991 Sb. (v rozhodnutí se uvedou evidenční čísla uplatněných nároků nebo čísla projektů, v nichž je vypořádání daného nároku řešeno) a doklad o tom, že nezůstal k privatizovanému majetku nevypořádán žádný řádně uplatněný nárok podle jiných restitučních předpisů,
 • smlouvy či dohody, podle nichž bude rozhodnutí realizováno (v rozhodnutí bude uveden název smlouvy či dohody a datum, kdy byla ze strany Ministerstva financí potvrzena její správnost).

3)   Nejpozději do jednoho týdne od konečného projednání v rámci Ministerstva financí poskytne Ministerstvo financí návrh rozhodnutí o privatizaci předsedovi vlády, zakladateli daného privatizovaného subjektu a následujícím vedoucím ústředních orgánů státní správy:

 • ministru průmyslu a obchodu,
 • ministru zemědělství,
 • ministru dopravy a spojů,
 • ministru životního prostředí,
 • ministru pro místní rozvoj ,
 • ministru zdravotnictví, jde-li o privatizaci zdravotnického zařízení
 • předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

4) Předseda vlády, zakladatel i vyjmenovaní vedoucí ústředních orgánů státní správy mají právo do 10 dnů po obdržení informace požádat ministra financí o přehodnocení rozhodnutí o privatizaci navrženého Ministerstvem financí. Žádost musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění.

 

 

 

 

 

5)   Pokud předseda vlády, zakladatel ani vyjmenovaní vedoucí ústředních orgánů státní správy svého práva uvedeného v bodě 4) nevyužijí, pak

a) návrhy na rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě nebo jejichž vydání si vláda vyžádala, předloží ministr financí k projednání vládě, a to formou souhrnného materiálu obsahujícího:

- návrh usnesení vlády

- návrhy rozhodnutí o privatizaci s uvedením projektů navržených k realizaci a závazných podmínek realizace rozhodnutí,

- důvodovou zprávu obsahující přehled o způsobu a výsledcích dosavadního projednávání projektů zařazených do seznamu.

Na základě usnesení vlády zajistí ministr financí realizaci schválených rozhodnutí o privatizaci, tj.

- zašle rozhodnutí privatizovanému subjektu a jeho zakladateli,

- zašle rozhodnutí zpracovatelům projektu, jejichž projekt byl tímto rozhodnutím vybrán k realizaci,

- odešle informaci zpracovatelům privatizačních projektů, které k realizaci vybrány nebyly,

- zajistí aktualizaci podkladů potřebných k realizaci daného rozhodnutí a předá je spolu s rozhodnutím Fondu národního majetku, případně Pozemkovému fondu (dále jen Fondu),

b) ostatní návrhy na rozhodnutí o privatizaci realizuje obdobným způsobem přímo Ministerstvo financí.

6)   Pokud předseda vlády, zakladatel nebo některý z vyjmenovaných vedoucích ústředních orgánů státní správy (část B.,bod 3)) požádá o přehodnocení návrhu Ministerstva financí podle bodu 4), zajistí ministr financí, aby byla tato žádost projednána nejpozději do 14 dnů, a to na úrovni náměstků těch členů připomínkového řízení, kteří jsou uvedeni v bodě 3). Pokud je zakladatelem orgán státní správy, jehož nejvyšší představitel není uveden v bodě 3), bude žádost o přehodnocení návrhu Ministerstva financí projednána za účasti zástupce zakladatele.

7)   Pokud při dohodovacím řízení podle bodu 6) dojde k vzájemnému vyjasnění stanovisek a účastníci řízení potvrdí návrh Ministerstva financí, postupuje ministr financí podle bodu 5).

Pokud zástupce Ministerstva financí uzná závažnost důvodů, které vedly k žádosti o přehodnocení návrhu, vrátí se návrh rozhodnutí o privatizaci k projednání Ministerstvu financí.

Pokud po projednání v dohodovacím řízení náměstků trvá rozdílný názor na některé rozhodnutí, projedná jej ministr, resp. nejvyšší představitel orgánu, který návrh Ministerstva financí na rozhodnutí o privatizaci rozporuje, s ministrem financí. Pokud se ani na tomto jednání spor nevyřeší, předloží se dané rozhodnutí o privatizaci Vládní privatizační komisi (dále jen "VPK").

 

 

Pouze v případech, kdy trvá rozdílný názor mezi představitelem orgánu státní správy, jehož nejvyšší představitel není uveden v bodě 3) na straně jedné a mezi zástupcem Ministerstva financí a ostatními účastníky řízení na straně druhé, rozpor se již dále neprojednává a ministr financí postupuje podle bodu 5).

8)   VPK předsedá a zároveň její činnost zabezpečuje ministr financí. Jednání se zúčastní předseda vlády nebo jím pověřený zástupce. VPK jedná ve složení:

- ministr financí a jeho příslušný náměstek,

 • - ministr průmyslu a obchodu

- ministr zemědělství,

- ministr dopravy a spojů,

- ministr pro místní rozvoj,

- ministr životního prostředí

 • - ministr zdravotnictví v případě privatizace zdravotnického zařízení

- předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Pokud je zakladatelem privatizovaného subjektu ústřední orgán státní správy, jehož nejvyšší představitel zde není uveden, nebo Pozemkový fond, účastní se jednání i nejvyšší představitel tohoto orgánu, resp. předseda výkonného výboru Pozemkového fondu.

9)   Pro jednání VPK zajistí ministr financí zpracování  samostatného materiálu, který bude obsahovat: návrh usnesení VPK, předkládací zprávu  s uvedením důvodu projednávání (dosavadní průběh jednání a vznik rozporu),  stručný popis problému (návrh Ministerstva financí na rozhodnutí o privatizaci, informace o privatizovaném majetku, informace o předložených projektech na daný subjekt, podstata rozporu),  vyjádření orgánu, který návrh na rozhodnutí rozporuje a návrh na řešení (uvedou se alternativy konečného řešení a zdůvodnění návrhu usnesení VPK).

10)  Pokud jednání VPK potvrdí doporučení Ministerstva financí,     postupuje ministr financí podle bodu 5).

11)  Pokud jednání VPK návrh Ministerstva financí na dané rozhodnutí     o privatizaci nepotvrdí, a ministr financí se nerozhodne iniciovat nové posouzení navrženého způsobu privatizace Ministerstvem financí, předloží ministr financí předmět sporu vládě.

 

C. ROZHODNUTÍ O PRIVATIZACI

Rozhodnutí, kterými byly schvalovány či zamítány předložené projekty, byla zákonem č. 210/1993 Sb. rozšířena na aktivní “rozhodnutí o privatizaci” která mohou měnit podmínky, rozsah a způsob privatizace obsažený v návrzích privatizačních projektů.

 

 

 

Náležitosti rozhodnutí o privatizaci stanoví přímo zákon č. 210/1993 Sb., který mění dosavadní privatizační zákony č. 92/1991 Sb. a č. 171/1991 Sb. Kromě základních náležitostí se budou v rozhodnutích uvádět zejména odchylky od níže uvedených obecně platných podmínek.

1)   Přímá působnost vlády spočívá ve vydávání rozhodnutí     o přímých prodejích mimo veřejnou soutěž nebo veřejnou dražbu. Tato rozhodnutí budou vydávána ve formě souhrnného materiálu podle bodu 5) části B. těchto Zásad (dále jen Souhrnný materiál).

2)  V části “A” Souhrnného materiálu budou uváděna rozhodnutí o přímém prodeji majetku za cenu stanovenou na základě účetní hodnoty (vypočtenou postupem uvedeným v bodě 3) části E. těchto Zásad) . Údaj o účetní hodnotě slouží pouze k vymezení prodávaného majetku, nikoliv ke stanovení kupní ceny. Kupní cena bude stanovena až na základě účetní hodnoty zjištěné ke dni předcházejícímu účinnosti kupní smlouvy (kupní smlouvou se rozumí smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o prodeji akcií).

3)   V části "B" Souhrnného materiálu budou uváděna rozhodnutí     o přímých prodejích majetku za předem dohodnutou cenu. U těchto prodejů nezávisí kupní cena na účetní hodnotě majetku zjištěné ke dni předcházejícímu účinnosti kupní smlouvy, neboť byla stanovena na základě jednání o ceně dohodou, na základě výběrového řízení, popř. neveřejného výběrového řízení.

4)   V části "C" souhrnného materiálu budou uváděna rozhodnutí     o přímých prodejích akcií. V těchto případech se uvede orientační hodnota základního jmění akciové společnosti a jednotlivé samostatně privatizované podíly akcií s uvedením metody jejich privatizace.

Pokud bude v usnesení kupní cena akcií přímo uvedena, uskuteční Fond prodej za tuto cenu. Pokud půjde o přímý prodej akcií za účetní hodnotu, stanoví se kupní cena jako účetní hodnota příslušného podílu vlastního jmění podle poslední auditované účetní závěrky akciové společnosti.

Dojde-li v době mezi vydáním rozhodnutí o privatizaci a jeho realizací ke změně základního jmění akciové společnosti (nikoli však formou přímé investice), pak je pro jednotlivé nabyvatele (s výjimkou případů, kdy se jedná o uspokojení nároků oprávněných osob) určující procentní podíl uvedený v rozhodnutí o privatizaci a nikoli absolutní počet kupovaných akcií.

 

5)   V části "D" Souhrnného materiálu budou uváděna rozhodnutí     o privatizaci, jejichž schválení si vláda vyhradí podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U každého rozhodnutí bude uvedena metoda privatizace a všechny náležitosti, které odpovídají zákonným požadavkům na rozhodnutí o privatizaci danou metodou.

 

 

 

 

6)  Kupní cenu je možné snížit o hodnotu restitučních nároků a o  rozdíl v ceně znárodněných pozemků mezi vyhláškou č. 393/1991 Sb. a vyhláškou č. 182/1988 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., je-li kupujícím oprávněná osoba podle § 47 zákona č. 92/1991 Sb. Pokud je restituční nárok vyšší, než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází. Je-li prodávajícím Pozemkový fond a kupující má pohledávku vůči němu z titulu nepřímé restituce zemědělského majetku (zákon č. 229/1991 Sb.), je možné snížit kupní cenu i o tuto pohledávku (uvedeným způsobem je možno snížit kupní cenu jak v případě privatizace formou přímého prodeje, tak i v případě veřejné dražby nebo veřejné soutěže).

7)  U každého rozhodnutí musí být uvedeny tyto základní náležitosti:

- identifikace privatizovaného subjektu,

- identifikace privatizované jednotky, k níž je dané rozhodnutí vydáváno,

- označení schválené metody privatizace,

- označení nabyvatele každé samostatně privatizované jednotky i každého samostatně privatizovaného podílu akcií (uvede se jméno nebo název subjektu, adresa nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO),

- celková hodnota majetku jednotlivých samostatně privatizovaných jednotek vypočtená podle údajů v předloženém projektu způsobem uvedeným v bodě 3) části E. těchto Zásad, včetně hodnoty aktiv vedených v účetnictví, hodnoty aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, hodnoty cizích zdrojů a ostatních pasiv.

8)   Pokud je rozhodnutím o privatizaci vybrán některý z projektů     k realizaci, uvede se jeho číslo, pod kterým je evidován u Ministerstva financí. Pokud jsou všechny projekty zamítnuty a postupuje se při realizaci podle jiných dokumentů, uvede se tato skutečnost do rozhodnutí. Pokud jde o rozhodnutí vydané na základě neveřejného výběrového řízení, uvedou se čísla projektů, v nichž figurují účastníci daného neveřejného výběrového řízení.

Fondy při privatizaci obligatorně respektují náležitosti uvedené v rozhodnutí o privatizaci a pokud není v rozhodnutí o privatizaci stanoveno jinak, pak respektují následující náležitosti schváleného privatizačního projektu

- způsob delimitace aktiv a pasiv,

- obsah smluv a dohod, které tvoří přílohy projektu, jejichž správnost potvrdilo Ministerstvo financí,

- restituční nároky uvedené v projektu a způsob jejich vypořádání.

9)   Pokud byl k majetku, k němuž se váže dané rozhodnutí,     uplatněn restituční nárok podle § 47 zákona 92/1991 Sb. a způsob jeho vypořádání není uveden ve schváleném projektu, uvede se v rozhodnutí oprávněná osoba, výše jejího nároku a způsob jeho vypořádání.

 

 

10)  Pokud je část majetku uznána za nepoužitelnou pro     podnikatelské účely, uvede se v rozhodnutí, o jaký majetek jde (hmotný investiční majetek, zásoby, pohledávky), způsob naložení s tímto majetkem, jeho účetní hodnota vedená v účetnictví a očekávaná hodnota (výnos z prodeje) tohoto majetku poté, co s ním bude naloženo podle rozhodnutí.

11)  Pokud budou podle rozhodnutí o privatizaci bezúplatně     převáděny víceúčelové sklady a majetek civilní ochrany, vyznačí se tato skutečnost v rozhodnutí o privatizaci a bude promítnuta do příslušné smlouvy mezi Fondy a nabyvateli jako závazek pro nabyvatele či pro transformovaný subjekt uzavřít smlouvu s příslušným okresním (obvodním, magistrátním) úřadem, která zachová dosavadní účel daného majetku a dá orgánům civilní ochrany možnost ovlivnit jeho údržbu a možnost disponovat s ním. Nabyvatel má právo, zajistit si ve smlouvě s příslušným okresním (obvodním, magistrátním) úřadem, úhradu základních výdajů na údržbu tohoto majetku.

12)  Zásoby mobilizačních rezerv, sklady a majetkové podíly státu     na skladech (objektech, skladových plochách a pozemcích) hmotných a mobilizačních rezerv, pořízených formou sdružené investiční výstavby nebo z investičních prostředků rozpočtového plánu, nejsou předmětem privatizace. Tato skutečnost bude vyznačena v privatizačním projektu. Právo hospodaření k uvedenému majetku se převede na Správu státních hmotných rezerv. Nabyvatel privatizovaného majetku uzavře se Správou státních hmotných rezerv smlouvu o výkonu ochraňovatelské funkce k hmotným a mobilizačním rezervám. Tato povinnost bude vyznačena též v rozhodnutí o privatizaci a bude promítnuta do příslušné smlouvy mezi Fondy a nabyvateli jako závazek.

13)  V případě, že rozhodnutí o privatizaci bude realizováno Pozemkovým fondem, uvede se v rozhodnutí tato skutečnost.

14)  V případě, že předkladatel privatizačního projektu nebo     nabyvatel privatizovaného majetku žádá v souladu s usnesením vlády ze dne 17. prosince 1997 č. 810 Fondy o uzavření smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (dále jen "smlouva o úhradě nákladů na ekologii") a Ministerstvo financí i Ministerstvo životního prostředí s tímto požadavkem souhlasí, uvede se souhlas s uzavřením smlouvy v rozhodnutí. Pokud nevydává rozhodnutí vláda, ale Ministerstvo financí, předloží Ministerstvo financí návrh na uzavření smlouvy o úhradě nákladů na ekologii vládě.

Pokud nebude (např. u subjektů zařazených do I. vlny privatizace) v okamžiku vydání rozhodnutí zpracováno a věcně posouzeno Ministerstvem životního prostředí vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí (dále jen "ekologický audit"), ale Ministerstvo financí i Ministerstvo životního prostředí doporučí Fondům smlouvu uzavřít, lze v rozhodnutí o privatizaci uvést "podmínečný souhlas", s tím, že Fondy uzavřou smlouvu teprve poté, kdy obdrží zpracovaný ekologický audit potvrzený Ministerstvem financí a se stanoviskem Ministerstva životního prostředí k tomuto auditu.

 

 

 

 

K uzavření smlouvy o úhradě nákladů na ekologii lze dát v usnesení vlády souhlas i dodatečně po přijetí Rozhodnutí. Podmínkou je, že FNM obdržel žádost o uzavření smlouvy ještě před realizací Rozhodnutí. Realizací rozhodnutí o privatizaci se pro tento účel rozumí

- uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu majetku a předání a převzetí majetku,

- převod alespoň 67 % akcií na nové majitele.

FNM zajistí takový způsob evidence došlých žádostí, který umožní jednoznačně identifikovat okamžik převzetí žádosti.

Nezbytnou podmínkou k úhradě nákladů na ekologii po uzavření smlouvy o úhradě nákladů na ekologii je správní rozhodnutí vycházející z dokončeného průzkumu ekologických zátěží a analýzy rizika, které tyto zátěže znamenají pro životní prostředí. Příslušný orgán státní správy, který rozhodnutí vydává, stanoví směrnice Ministerstva životního prostředí.

Do celkové částky na úhradu nákladů pro vypořádání ekologických závazků, ke které se FNM ve smlouvě zaváže, a která bude kvantifikována v projektu nápravných opatření, lze zahrnout i náklady na činnost dohledu při realizaci opatření k nápravě ekologických závad. Odborným dohledem se zde rozumí i přezkoumání věcného rozsahu staré ekologické závady, výsledků průzkumu i analýzy rizika a to i na základě žádosti Ministerstva životního prostředí.

Smlouvu o úhradě nákladů na ekologii lze uzavřít i s nabyvatelem vzešlým z veřejné soutěže či veřejné dražby za předpokladu, že tato možnost nebyla vyloučena při vyhlášení soutěže a nebyla dána možnost při vyhlášení podmínek navrhnout kupní cenu s ohledem na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací novým nabyvatelem.

15)  V případě, že předmětem privatizačního projektu je i převzetí závazku či věcného břemene jiné povahy, než jsou běžné finanční a smluvní závazky privatizovaných subjektů a závazky či věcná břemena vyplývající ze zákonů, uvede se v rozhodnutí povaha tohoto závazku, případně způsob jeho kontroly a smluvní pokuta za jeho neplnění.

Pokud je orgánem pověřeným kontrolou tohoto závazku jiný orgán než Fond, uvede se v rozhodnutí o privatizaci název a sídlo orgánu pověřeného kontrolou plnění závazku. Fond vyrozumí tento orgán o vzniku závazku (uzavření smlouvy) neprodleně po jeho vzniku, a to písemnou formou. Smluvní pokutu za neplnění závazku vyměří Fond na návrh příslušného orgánu.

16)  V případě, že je předmětem rozhodnutí o privatizaci     zdravotnické zařízení, uvede se v rozhodnutí, do jaké kategorie (usnesení vlády ze dne 24.3.1993 č.137) bylo dané zdravotnické zařízení zařazeno. Zároveň se v rozhodnutí uvede, zda má být v daném případě umožněno poskytnutí zvýhodněného úvěru dotovaného z FNM.

Při privatizaci zdravotnických zařízení zařazených do kategorie A - zdravotnická zařízení volně privatizovatelná budou ve smlouvě mezi FNM a nabyvatelem zdravotnického zařízení uvedeny následující závazky

 

 

a) využívat nabytý majetek k poskytování zdravotní péče alespoň po dobu 10 let, pokud Ministerstvo zdravotnictví nedá souhlas ke zrušení tohoto závazku dříve,

b) uzavřít na žádost zdravotní pojišťovny smlouvu na poskytování zdravotní péče v rámci své odborné způsobilosti,

c) uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů ve veřejném zájmu v rámci své odborné způsobilosti (např. lékařské prohlídky branců, posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu),

d) po dobu stanovenou podle písm. a) má FNM nebo jeho právní nástupce předkupní právo k privatizovanému majetku, a to ve výši aktuální účetní hodnoty.

Pokud by měly být stanoveny jiné závazky, je nutné je uvést přímo v rozhodnutí o privatizaci.

Při privatizaci zdravotnických zařízení zařazených do kategorie B - zdravotnická zařízení vázaně privatizovatelná se v rozhodnutí uvede pouze skutečnost, že jde o privatizaci zdravotnického zařízení zařazeného do kategorie B. Součástí rozhodnutí o privatizaci se tak automaticky stane i rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o kategorizaci daného zařízení, ve kterém budou podrobně specifikovány závazky přecházející na nabyvatele. Ve smlouvě mezi FNM a nabyvatelem budou uvedeny závazky platné pro kategorii A i závazky uvedené v rozhodnutí o kategorizaci.

V kupní smlouvě budou závazky přecházející na nabyvatele zajištěny smluvní pokutou, a to u zařízení kategorie A až do výše 500 000 Kč a u zařízení kategorie B až do výše poloviny kupní ceny privatizovaného zařízení. Kontrolou plnění závazků bude kromě FNM pověřeno i Ministerstvo zdravotnictví a příslušný okresní úřad (zdravotní rada příslušného okresního úřadu). FNM vyrozumí tyto orgány o vzniku závazku (uzavření smlouvy) neprodleně po jeho vzniku, a to písemnou formou. Zjistí-li tyto orgány neplnění závazku, o němž byly informovány, oznámí to neprodleně FNM.

17)  K náležitostem rozhodnutí o privatizaci patří i platební     podmínky včetně jejich zajištění. Pokud nebude v rozhodnutí uvedeno jinak, stanoví Fondy následující podmínky:

a) kupní cena bude zaplacena nejpozději do 90 dnů od účinnosti kupní smlouvy,

b) kupující je povinen zaplatit Fondu před podpisem kupní smlouvy 10% kupní ceny (při přímém prodeji majetku 10% účetní hodnoty prodávaného majetku uvedeného v rozhodnutí o privatizaci, při prodeji majetku formou veřejné soutěže pak zpravidla 10% minimální ceny vyhlášené pro příslušné kolo veřejné soutěže). Tuto zaplacenou částku si Fond podrží jako záruku. V případě, že kupující nezaplatí zbývající část kupní ceny, propadne záruka ve prospěch Fondu. Zaplacení zálohy musí být provedeno s takovým předstihem, aby se kupující mohl při podpisu kupní smlouvy prokázat dokladem o zaplacení zálohy. Doklad o připsání zálohy na příslušný účet Fondu je podmínkou uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující uhradí kupní cenu k okamžiku převzetí majetku (v případě, že je tento okamžik totožný s účinností kupní smlouvy) od Fondu, zaplacení záruky se nevyžaduje. V případech, kdy je při prodeji

 

 

 

majetku umožněn splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu, bude tato záloha stanovena ve výši průměrné roční splátky a bude zároveň považována za první splátku. Jestliže výše průměrné roční splátky přesáhne 10% kupní ceny, bude tato záloha stanovena ve výši 10% kupní ceny,

c) pokud nebude kupní cena do dne určeného k zaplacení známa (u prodejů za účetní hodnotu stanovenou ke dni předcházejícímu účinnosti kupní smlouvy) a v protokolu o předání zapsána, příp. pokud nebude kupní cena oběma stranami z jakéhokoliv důvodu odsouhlasena, ujedná se povinnost kupujícího v témže termínu uhradit zálohu ve výši rovnající se předběžné kupní ceně (účetní hodnotě majetku uvedené v rozhodnutí o privatizaci),

d) prodávající je v případě nezaplacení kupní ceny nebo sjednané zálohy ve stanovené lhůtě oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje i na případy, bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i části kupní ceny nebo i části splátky kupní ceny v případě splátkového prodeje. Následky odstoupení nastanou dnem, který bude v písemném oznámení prodávajícího o odstoupení uveden,

e) kupující je povinen v případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny, splátky kupní ceny v případě splátkového prodeje nebo ujednané zálohy zaplatit smluvní úrok nejméně 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Termín zaplacení se rozumí den připsání peněžních prostředků na peněžní účet Fondu, Fond je oprávněn smluvní úrok snížit nebo prominout, pokud je nedodržení lhůty zapřičiněno částečně nebo úplně nedostatky na straně prodávajícího,

f) kupující nepřevede žádnou z nemovitostí na třetí osobu do okamžiku, než bude kupní cena v plné výši zaplacena,

g) v případě, že se Fond a kupující dohodnou na odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího a Fondu tím nevznikne škoda z viny kupujícího, Fond záruku vrátí nejpozději do 90 dnů od zpětného převzetí majetku,

h) kupující je povinen při koupi majetku s kupní cenou nad 1 mil. Kč u přímých prodejů a 5 mil. Kč u veřejných soutěží na žádost Fondu předložit závazný příslib o své schopnosti uhradit kupní cenu. V případě nepředložení tohoto dokladu je Fond oprávněn uzavření kupní smlouvy odmítnout a postupovat podle § 10 odst. 7) zák. č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě prodeje majetku se schválenými splátkami pro zemědělskou prvovýrobu bude závazný příslib vyžadován jen tehdy, přesahuje-li první splátka 20 mil. Kč,

ch) v případě prodeje majetku na základě schváleného splátkového režimu je kupující povinen předložit doklad o finančním krytí na celou kupní cenu a nikoli pouze na první splátku s výjimkou případů, kdy je schválen splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu,

i) kupující neuzavře bez souhlasu Fondů na privatizovaný Majetek nájemní smlouvu na dobu určitou dokud nebude zaplacena kupní cena.

 

 

 

 

Při schvalování projektů na přímé prodeje předem vybranému nabyvateli, který v projektu navrhoval splátkový režim, ale tento režim se navrhuje neschválit, zajistí Ministerstvo financí písemný souhlas navrženého nabyvatele, že souhlasí s jednorázovým zaplacením kupní ceny.

18)  Je-li rozhodnutím o privatizaci schvalováno umožnění     splátkového režimu a není-li v rozhodnutí uvedeno jinak, stanoví Fond následující podmínky

a) první splátka musí být zaplacena podle podmínek uvedených v bodě 17), a to ve výši nejméně 40 % celkové kupní ceny (v případě zdravotnických lůžkových zařízení s účetní hodnotou nad 50 mil. Kč pak nejméně 50 % celkové kupní ceny, přičemž na úhradu první splátky se bude v zásadě umožňovat poskytnutí zvýhodněného úvěru (viz část C. bod č. 16)).

b) zbytek kupní ceny musí být zaplacen do 4 let, (v případě zdravotnických lůžkových zařízení s účetní hodnotou nad 50 mil. Kč do 8 let) v ročních rovnoměrných splátkách,"

c) splatnost roční splátky je k 31. říjnu,

d) nedodržení splatnosti splátky co do lhůty a výše má za následek povinnost dlužníka splatit celou kupní cenu jednorázově včetně úroku, a to nejpozději k 31.12. daného roku. Pro toto jednorázové splacení kupní ceny platí pravidla uvedená v bodu 17) písm. d) a e),

e) výše úrokové sazby je stanovena vždy ke dni jednotlivé splátky, a to ve výši 12 % p.a. K úhradě úroků za celé splátkové období dojde jednorázově při poslední splátce.

f) právo kupujícího disponovat s nemovitostmi (prodej, zatížení zástavním právem, zatížení předkupním právem pro jinou osobu než pro Fondy) před úplným splacením kupní ceny bude vázáno na souhlas příslušného Fondu.

V rozhodnutí o privatizaci se uvede pouze skutečnost, že je schválen "standardní splátkový režim". U zdravotnických zařízení se tím rozumí i souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru na první splátku.

V případě, kdy nabyvatel není při přímém prodeji akcií schopen splatit jednorázově kupní cenu, zajistí Fond (pokud budou splněny podmínky užívané při standardním splátkovém režimu) nabyvateli k nezaplaceným akciím opční právo, nejdéle však po dobu 4 let (u zdravotnických lůžkových zařízení s účetní hodnotou nad 50 mil. Kč po dobu 8 let). Po dobu trvání opčního práva může Fond mandátní smlouvou nabyvatele zmocnit k výkonu svých akcionářských práv za celý podíl určený k prodeji - v tomto případě má Fond možnost smluvně kupujícímu uložit povinnost navrhnout zástupce Fondu do jednoho z orgánů společnosti.

19)  Pokud je prodáván majetek podniků zemědělské prvovýroby  a privatizaci realizuje Pozemkový fond, může být umožněn zvláštní režim splácení

a) kupní cena musí být splacena nejpozději do 20 let,

 

 

 

 

b) jednotlivé splátky nejsou úročeny,

c) první splátka je ve výši průměrné roční splátky stanovené na základě účetní hodnoty uvedené v rozhodnutí o privatizaci. Jestliže její výše přesahuje zálohu kupní ceny uhrazenou podle bodu 17) b), musí být rozdíl uhrazen do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy. Další splátky se vypočítají z kupní ceny snížené o výši první splátky.

d) kupní cena může být snížena pod účetní hodnotu privatizovaného majetku v závislosti na době, ve které bude splacena. Možnost snížení kupní ceny v závislosti na době splácení je uvedena v příloze č.1 těchto Zásad.

V rozhodnutí o privatizaci se uvede skutečnost, že je schválen "splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu". I v těchto případech platí ustanovení písm. f) bodu 18).

Tento postup je možné uplatnit též u veřejné soutěže a neveřejného výběrového řízení, pokud jsou o možnosti použití splátek předem účastníci informováni. Na částku nabídnutou nad účetní hodnotu majetku popř. nad stanovenou výši minimální nabídky se však tento postup nevztahuje.

20)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace veřejná dražba nebo veřejná soutěž a není uvedeno jinak, pak se této dražby nebo soutěže mohou účastnit všichni tuzemští i zahraniční zájemci, pokud jde o fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.

Dražby nebo soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, které mají právo hospodaření k majetku státu. Z účasti na veřejné soutěži může být rovněž vyloučen zájemce, který je v prodlení s plněním svých závazků vůči Fondu nebo vůči němuž bylo použito ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy.

21)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace veřejná dražba nebo veřejná soutěž a není uvedeno jinak, pak při realizaci této dražby nebo soutěže platí následující podmínky

- v prvním kole je u veřejných dražeb a veřejných soutěží minimální cena zpravidla stanovena ve výši účetní hodnoty privatizovaného majetku s tím, že v odůvodněných případech může být stanovena nižší hodnota,

- v druhém kole může být minimální cena stanovena níže, až na úrovni 50% minimální ceny z prvního kola,

- v dalším kole může být minimální cena stanovena až na úrovni 10 % minimální ceny z prvního kola, v případě majetku podniků zemědělské prvovýroby, může být v tomto kole minimální cena stanovena i níže.

Konkrétní snížení ceny ve druhém a třetím kole stanovuje Fond individuálně na základě dostupných informací o poptávce po daném majetku.

22)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace veřejná dražba nebo veřejná soutěž a není uvedeno jinak, pak je Fond povinen zveřejnit konání této soutěže či dražby alespoň 30 dní před konáním, a to

- v místě konání dražby či soutěže,

 

 

 

- na privatizované jednotce,

- na úřední desce obecního úřadu v místě, kde je jednotka umístěna,

- v deníku s celostátní působností (např. v Hospodářských novinách).

Podle povahy privatizované jednotky použije Fond nebo jím pověřená organizace i jiného způsobu propagace, např. místní, regionální, celostátní nebo zahraniční tisk, rozhlas a televizi.

Každý zájemce musí mít možnost získat u Fondu a u privatizovaného subjektu bezplatně stručnou charakteristiku privatizované jednotky, včetně údajů z ekologického auditu, pokud byl zpracován, a podmínky dražby či veřejné soutěže. Těm, kteří zaplatí účastnický poplatek, musí být umožněna prohlídka privatizované jednotky a získání podrobných informací (komplexní charakteristika privatizovaného majetku resp. akciové společnosti, jejíž akcie se prodávají).

Pracovníci Fondu, jimi pověřené organizace či podniku, odpovědní za organizaci dražby či soutěže, nesmí poskytnout informace o počtu a jménech zájemců.

23)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace veřejná dražba a není uvedeno jinak, pak pro způsob provedení dražby platí přiměřeně ustanovení zákona č. 427/1990 Sb.

24)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace veřejná soutěž a není uvedeno jinak, pak je jediným kritériem pro vyhodnocení nabídek splnění podmínek pro vstup do soutěže nabídnutá výše kupní ceny (jednokriteriální soutěž). Pokud jsou v rozhodnutí stanovena i jiná kritéria soutěže (vícekriteriální soutěž), musí být zároveň stanoven způsob jejich vyhodnocení.

Pokud není uvedeno jinak, vyhodnocuje jednokriteriální soutěž Fond vlastními pracovníky a vícekriteriální soutěž zpravidla komise složená ze zástupců příslušného Fondu, Ministerstva financí a zakladatele. Ten, kdo se podílí na vyhodnocení soutěže, nesmí být účastníkem soutěže ani přímo ani prostřednictvím zmocněnce nebo zástupce ani jako člen, společník nebo člen orgánu právnické osoby.

25)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci určena jako metoda     privatizace transformace do akciové společnosti nebo pokud se jedná o privatizaci majetkové účasti státu, uvede se v rozhodnutí

a) orientační hodnota základního jmění (viz výpočet uvedený v bodu 6) části E.1.),

b) jednotlivé samostatně privatizované podíly akcií. Uvedou se v %, pouze u podílů určených k vypořádání restitučních nároků se uvede i počet a nominální hodnota akcií určených k vypořádání,

c) způsob privatizace jednotlivých podílů. U každého podílu se uvede metoda případně nabyvatel akcií.

Pokud nebude uvedeno v rozhodnutí jinak, budou u jednotlivých podílů použity akcie bez omezení akcionářských práv, na majitele a s nominální hodnotou 1000 Kč.

 

 

 

 

26)  Pokud nebude v rozhodnutí uvedeno přímo obsazení orgánů společnosti, jmenují orgány společnosti Fondy, a to zpravidla na návrh předkladatele projektu vybraného k realizaci.

27) Pokud má být z majetku privatizované společnosti uspokojen restituční nárok, uloží se v rozhodnutí o privatizaci Fondům povinnost zajistit při výkonu práv akcionáře vydání popř. prodej předmětného majetku oprávněné osobě.

28)  Pokud s realizací rozhodnutí o privatizaci souvisí některé úkony, které má Fond zajistit z titulu akcionáře (např. vytvoření dceřiných společností, navýšení kapitálu, odprodej části majetku), uvedou se tyto závazky přímo v rozhodnutí.

29)  Při záznamu do katastru nemovitostí nabyvateli ze schváleného  privatizačního projektu se bude postupovat ve všech případech podle dohody o přípravě podkladů pro zápis privatizovaných staveb do katastru nemovitostí ze 14. února 1994, kterou uzavřely Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Pozemkový fond ČR a Český úřad zeměměřičský a katastrální.

30) Pozemkový fond České republiky nemůže na náhrady dle zákona 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. nepřímé restituce), použít majetek, na který již bylo vládou nebo Ministerstvem financí vydáno rozhodnutí o privatizaci.

31) Pokud nebude konkrétním rozhodnutím stanoveno jinak, pak bude nabyvatel majoritního podílu akcií, určený rozhodnutím o privatizaci či vybraný ve veřejné soutěži smluvně zavázán, učinit ostatním akcionářům do 60 dnů od nabytí akcií z Fondů (FNM i PF) veřejný návrh smlouvy dle § 183a obchodního zákoníku s vyloučením postupu podle odst. 3 tohoto ustanovení a s vyloučením možnosti veřejný návrh odvolat nebo změnit. Cena za jednu akcii bude stanovena ve výši, za kterou nabyvatel nabýval akcie od Fondů.

Fondy uplatní ve smlouvě o prodeji akcií sankce v případě nesplnění výše uvedeného závazku:

 • oprávnění Fondu od smlouvy odstoupit
 • smluvní pokutu ve výši odpovídajícího počtu akcií, u nichž nebyla dodržena povinnost učinit veřejný návrh , vynásobené cenou, za kterou měl být veřejný návrh učiněn,

a možnost sledovat plnění výše uvedené podmínky a současně zajistí smluvní blokaci ve Středisku cenných papírů ve prospěch Fondu do doby splnění podmínky závazku.

Shora uvedená podmínka (transformovaná v realizační fázi v obligační závazek) bude uplatňována v těch případech, kdy nabyvatel privatizovaných akcií získá nebo překročí prostřednictvím akcií nabytých od Fondu podíl na veřejně obchodovatelných akciích, s nimiž je spojeno hlasovací právo, v rozsahu jedné poloviny nebo dvou třetin nebo tří čtvrtin součtu jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

 

 

 

 

 

D. ZMĚNY ROZHODNUTÍ O PRIVATIZACI A VÝKON VLASTNICKÝCH PRÁV FONDŮ

Změny rozhodnutí o privatizaci lze činit v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou  najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání rozhodnutí a měly by na původní rozhodnutí o privatizaci podstatný vliv. Měnit rozhodnutí o privatizaci může jen ten orgán, který měněné rozhodnutí o privatizaci vydal.

 

D.1. Změny rozhodnutí o privatizaci

Z časového hlediska je možné rozhodnutí o privatizaci měnit pouze do okamžiku přechodu privatizovaného majetku na Fond. U privatizace majetkové účasti lze rozhodnutí o privatizaci měnit a doplňovat do okamžiku převodu této účasti z Fondu na jinou osobu.

1)  Navrhnout změnu rozhodnutí o privatizaci může privatizovaný subjekt, předkladatel projektu určeného k realizaci, nabyvatel privatizovaného majetku nebo zakladatel privatizovaného subjektu. Návrh na změnu rozhodnutí o privatizaci předají:

a) Ministerstvu financí, nebylo-li Fondu ještě předáno rozhodnutí o privatizaci,

b) Fondu, bylo-li mu již předáno rozhodnutí o privatizaci. Fond návrh posoudí, a pokud s ním souhlasí a doporučuje jej schválit, předá jej k posouzení a ke schválení Ministerstvu financí. Zároveň pozastaví realizaci té části rozhodnutí o privatizaci, která by znemožnila realizaci změny.

2)     Změnu rozhodnutí o privatizaci může navrhnout přímo Fond.

3)    Návrh na změnu rozhodnutí o privatizaci předávaný Ministerstvu financí musí obsahovat původní rozhodnutí o privatizaci, důvod nerealizace rozhodnutí a návrh změny se zdůvodněním. Pokud Fondy doporučují schválit změnu rozhodnutí s výhradou, uvedou tuto výhradu ve svém stanovisku k návrhu.

4)     O změně rozhodnutí o privatizaci může rozhodnout přímo Ministerstvo financí či vláda vydáním nového znění rozhodnutí o privatizaci. V takovém případě mohou ještě před vydáním nového znění rozhodnutí uložit Fondu pozastavení realizace té části původního rozhodnutí, která by znemožnila realizaci změny.

5)   Změny, kterými se mění metoda privatizace či osoba  nabyvatele privatizovaného majetku, budou projednány stejným způsobem jako původní rozhodnutí, tj. postupem uvedeným v bodech 3) - 11) části B. Ostatní změny projedná a schválí Ministerstvo financí mimo tento postup.

6) V případech, kdy nelze realizovat původní rozhodnutí o privatizaci a předmětný majetek nepřešel na Fond, případně majetková účast nepřešla z Fondu na jinou osobu, vláda svá rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem za podmínek § 10 odst. 7 (resp. odst. 8) zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, m ě n í, pokud bude novou metodou privatizace veřejná dražba, veřejná soutěž, popřípadě prodej majetkových účastí prostřednictvím veřejné soutěže či veřejného trhu. Jedná se o případy, kdy určený nabyvatel odstoupil od záměru koupě, zemřel, resp. neexistuje.

 

 

7) V případě, že nabyvatel nereaguje na prokazatelné výzvy Fondu k uzavření kupní smlouvy nebo dohody o uzavření kupní smlouvy, a to na výzvy Fondu národního majetku do 90 dní a na výzvy Pozemkového fondu do 60 dní, vláda svá rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem za podmínek § 10 odst. 7 (resp. odst. 8) zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, m ě n í, pokud bude novou metodou privatizace veřejná dražba, veřejná soutěž, popřípadě prodej majetkových účastí prostřednictvím veřejné soutěže či veřejného trhu.

8) V případech, kdy nabyvatel majetku specifikovaného v části F. bodě 14) 2) (bytové domy podniků zemědělské prvovýroby) odmítne uzavřít kupní smlouvu, vláda svá rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem za podmínek § 10 odst. 7 (resp. odst. 8) zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, m ě n í tak, že novou metodou privatizace bude veřejná soutěž s minimální cenou rovnou kupní ceně stanovené v původním rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem. Pokud tato veřejná soutěž bude neúspěšná, bude za souhlasu obce předmětný majetek realizován bezúplatným převodem na obec. V případě nesouhlasu obce, bude Pozemkový fond ČR realizovat další kola veřejné soutěže postupem uvedeným pod bodem 21 části C.).

 

D.2. Výkon práv akcionáře a vlastnických práv

Některá rozhodnutí Fondu spojená s výkonem práv akcionáře činí Fond na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí (ustanovení § 20b zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Po přechodu majetku státu na Fond je způsob nakládání s tímto majetkem z hlediska privatizace stanoven zákonem č. 171/1991 Sb., a to zejm. § 20a.

 

9) Fond při výkonu práv akcionáře je ze zákona č. 171/1991 Sb, povinen vyžádat si souhlas Ministerstva financí v případě změny struktury majetku akciové společnosti, pronájmu či prodeje majetku akciové společnosti přesahující výši 20% základního jmění a při zvýšení základního jmění upsáním nových akcií. Změnou struktury majetku akciové společnosti podle § 20 b, odst. a) zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rozumí i případy zakládání dceřiných akciových společností.

 

10)   Není-li možné realizovat rozhodnutí o privatizaci poté, kdy majetek přešel na Fond (§ 2Oa odst.1 zákona č. 171/1991 Sb.) nebo v případech, kdy Fond odstoupil od uzavřených smluv z důvodu neplnění smluvních povinností nabyvatelem (§ 20a odst. 2 zákona č.171/1991 Sb.), navrhne Fond způsob, jak s majetkem nejhospodárněji naložit a předloží jej Ministerstvu financí ke schválení. Ve svém návrhu uvede datum a podstatu původního rozhodnutí, důvod jeho nerealizace a popis nového řešení včetně zdůvodnění.

 

 

 

Ministerstvo financí vzniklou situaci posoudí a s navrženým postupem vysloví souhlas či nesouhlas. Před udělením souhlasu podle § 2Oa odst.1 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však Ministerstvo financí zajistí zrušení původního rozhodnutí o privatizaci týkajícího se předmětného majetku. Vydala-li původní rozhodnutí vláda, předloží Ministerstvo financí návrh na zrušení původního rozhodnutí společně s postupem navrhovaným Fondy k posouzení obdobně jako předkládá návrhy na rozhodnutí o privatizaci (viz. body 3), 4), 6) až 11) části B.).

     V případech, kdy Fond odstoupil od smlouvy v důsledku neplnění smluvních povinností nabyvatelem (§20a odst. 2), nebude původní rozhodnutí o privatizaci rušeno a Fond postupuje pouze podle souhlasu Ministerstva financí.

11)    V případech, kdy nelze realizovat původní rozhodnutí o privatizaci a předmětný majetek přešel na Fond, vláda svá rozhodnutí o privatizaci přímým prodejem za podmínek § 10 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, r u š í, pokud bude se souhlasem Ministerstva financí podle § 20a zákona č. 171/1991 Sb. předmětný Majetek zpeněžen ve veřejné dražbě, veřejné soutěži, popřípadě majetkové účasti prodány prostřednictvím veřejné soutěže či veřejného trhu.

12)   V případech, kdy postup navržený Fondem Ministerstvo financí neschválí, doporučí Fondu     jiný postup. Pokud Fond toto doporučení přijme, může je realizovat bez dalšího projednávání. Pokud bude trvat na jiném řešení než Ministerstvo financí, předloží ministr financí tento rozpor k rozhodnutí VPK nebo vládě (podle závažnosti problému) a zajistí účast zástupce Fondu při jeho projednání. Rozhodnutí VPK či vlády bude závazné pro Fond i Ministerstvo financí.

13)   Dodatečně lze rozhodnout i o umožnění splátkového režimu, zejména v případech, kdy nabyvatel dodatečně zjistil, že není schopen splatit kupní cenu, neboť přislíbil odkoupit majetek za účetní hodnotu a účetní hodnota vzrostla natolik, že mu nestačí finanční krytí, a finanční ústav, který mu přislíbil finanční krytí, tomuto příslibu po podpisu kupní smlouvy nedostál. Rozhodnutí o dodatečném povolení splátkového režimu lze provést teprve po předložení žádosti o povolení splátkového režimu na příslušný Fond. Po předložení žádosti může Fond rozhodnout o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny.

14) O dodatečném povolení splátkového režimu může rozhodnout Ministerstvo financí, pokud

- Ministerstvu financí ani Fondu není znám jiný zájemce, který by byl ochoten a schopen daný majetek převzít a uhradit kupní cenu za výhodnějších podmínek,

- a nabyvatel doloží, že měl v okamžiku vydání rozhodnutí finanční příslib, kterému banka nebo jiný finanční ústav nedostály, a že se pokoušel získat úvěr alespoň u dvou dalších finančních ústavů, které mu odmítly úvěr poskytnout,

- nabyvatel doloží svoji žádost o dodatečné povolení splátek ekonomickým rozborem, který prokáže na jedné straně potřebnost splátek a na druhé straně schopnost nabyvatele splácet závazky z privatizace,

 

 

 

 

- nabyvatel složí u příslušného Fondu ke dni podání žádosti alespoň 40% kupní ceny (u lůžkových zdravotnických zařízení s účetní hodnotou nad 50 mil. alespoň 50% kupní ceny, u majetku zemědělské prvovýroby 10% kupní ceny).

15) V případě, kdy nabyvatel není při přímém prodeji akcií schopen splatit jednorázově kupní cenu, bude (při splnění podmínek užívaných při standardním splátkovém režimu) dodatečně odsouhlasen Ministerstvem financí opční prodej a nabyvateli bude zajištěno k nezaplaceným akciím opční právo, nejdéle však po dobu 4 let (u lůžkových zdravotnických zařízení s účetní hodnotou nad 50 mil. po dobu 8 let). Při nesplnění podmínek posoudí Fond odstoupení od smlouvy o prodeji.

Po dobu trvání opčního práva může Fond nabyvateli mandátní smlouvou umožnit výkon akcionářských práv jménem Fondu i k akciím, k nimž má nabyvatel opční právo - v tomto případě má Fond možnost smluvně kupujícímu uložit povinnost navrhnout zástupce Fondu do jednoho z orgánů společnosti.

16) O povolení splátkového režimu nebo opčním prodeji může rozhodnout Fond v následujících případech:

- kupující byl vybrán na základě veřejné soutěže nebo neveřejného výběrového řízení, kterého se zúčastnil pouze jeden zájemce; účetní hodnota zjištěná ke dni předcházejícímu účinnosti kupní smlouvy je nižší než orientační cena uvedená v informaci před konáním soutěže nebo řízení.

- kupující byl vybrán na základě veřejné soutěže nebo neveřejného výběrového řízení s účastí více zájemců o koupi; kupující zaplatil před podáním žádosti jednorázovou první splátku nabídnuté kupní ceny, která je vyšší než činila nabídka vyhodnocená jako druhá v pořadí; kupující se zaváže zbytek ceny splatit nejpozději do 1 roku od konání soutěže. Pokud kupující tyto podmínky nesplní, vyzve Fond k uzavření kupní smlouvy toho účastníka neveřejného výběrového řízení, u veřejných soutěží realizovaných Pozemkovým fondem též účastníka veřejné soutěže, který předložil nabídku vyhodnocenou jako druhou v pořadí.

 

E. AKTUALIZACE PODKLADŮ POTŘEBNÝCH PRO REALIZACI ROZHODNUTÍ O PRIVATIZACI

Po vydání rozhodnutí o privatizaci je nutné zajistit, aby podklady potřebné k realizaci daného rozhodnutí byly úplné, aktuální a odpovídaly přesně vydanému rozhodnutí (dále jen "aktualizované podklady"). Aktualizace zahrnuje především kontrolu věcné správnosti podkladů, které budou sloužit k realizaci daného rozhodnutí o privatizaci (viz bod 2. části B. a bod 8) části C.), zapracování podmínek uvedených v rozhodnutí o privatizaci do podkladů předávaných Fondu k realizaci rozhodnutí a zaktuálnění údajů o privatizovaném majetku provedené na základě údajů poslední roční účetní závěrky. Zakladatel může v případě potřeby vyžádat po privatizovaném subjektu zpracování mimořádné účetní závěrky v rozsahu roční účetní závěrky.

 

 

 

 

E.1. AKTUALIZOVANÉ DOKLADY:

1)  Součástí aktualizovaných dokladů musí být:

- v případě státních podniků a akciových společností se 100% majetkovou účastí státu výkazy "Rozvaha ÚČ POD 1-O1", v případě rozpočtových a příspěvkových společností výkazy "Rozvaha Úč ROPO 3-02" zpracované za celý privatizovaný subjekt i za všechny jednotlivé samostatně privatizované jednotky na základě poslední závěrky zpracované v rozsahu roční účetní závěrky,

- výtah z aktualizovaného projektu pro počítačové zpracování (příloha č. 2 vyhlášky č. 526/1991 Sb. - formuláře pro zpracování poskytne na požádání Ministerstvo financí),

- soupis všech nemovitostí privatizovaného subjektu zpracovaný dle požadavků katastrálních úřadů,

- u akciových společností návrh na výši základního jmění a rezervního fondu.

Pokud rozhodnutí o privatizaci předcházela jednání, jejichž výsledkem bylo zpracování smluvních dokumentů určujících realizaci (kupní smlouva, zakladatelská smlouva, stanovy společnosti), přiloží se k rozhodnutí o privatizaci konečná verze těchto dokumentů opatřená souhlasem odpovědného pracovníka Ministerstva financí. Fondy budou tyto dokumenty respektovat, pokud

- budou odpovídat standardním smlouvám, na jejichž znění se dohodlo Ministerstvo financí a FNM,

- byla "nestandardní ustanovení smluv" konzultována s Fondy před vydáním rozhodnutí o privatizaci (konečná verze dokumentů je opatřena souhlasem odpovědného pracovníka příslušného Fondu) a pokud jsou uvedena přímo v rozhodnutí o privatizaci.

U privatizovaných podniků, které mají majetek na území Slovenské republiky, se uvede úplný výčet (stručná charakteristika a účetní hodnota) tohoto majetku.

Pokud je rozhodnutím o privatizaci rozhodnuto o bezúplatném převodu majetku obci, uvede se písemný souhlas obce s tím, že majetek převezme.

2)   Ke každému výkazu "Rozvaha ÚČ POD 1-O1", nebo výkazu "Rozvaha  Úč ROPO 3-02" bude jako příloha přiložen přehled o ostatních hmotných aktivech, která nejsou vedena v účetnictví

a) do hodnoty aktiv se promítnou pozemky oceněné podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., (jen v případě, že dosud nejsou zahrnuty v účetnictví),

b) odborný odhad hodnoty předmětů postupné spotřeby, které byly plně odepsány při zařazení do používání,

c) náklady na modernizace a rekonstrukce základních prostředků hrazené z provozních prostředků,

d) ostatní hmotná aktiva, nevedená v účetnictví,

e) hmotný majetek privatizovaného subjektu vedený na podrozvahových účtech (uvedou se pouze zůstatky účtů - pohledávky za manka a škody a pohledávky za poskytnuté půjčky z FKSP, nebo obdobného sociálního fondu),

f) hmotný majetek představující zařízení podnikové společenské spotřeby, který byl na základě platných předpisů o finančním hospodaření k 1.1.1991 zcela odepsán (uvede se zůstatková cena základních prostředků k 31.12.1990 snížená o odpisy těchto základních prostředků vypočtené podle platných odpisových sazeb do dne aktualizace).

U výkazů "Rozvaha ÚČ POD 1-O1", nebo výkazů "Rozvaha Úč ROPO 3-02" zpracovaných za jednotlivé samostatně privatizované jednotky se dále uvedou následující položky:

g) hodnota majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely po vypořádání, která připadne na danou samostatně privatizovanou jednotku,

h) předpokládaná výše tržeb z prodeje zásob souvisejících s majetkem privatizovaným podle zákona č. 427/1990 Sb., které již nejsou vedeny v účetnictví.

3)   Na základě výše uvedených rozvah a jejich příloh se provede propočet celkového majetku za všechny privatizované subjekty a za všechny samostatně privatizované jednotky. Propočet bude proveden na formuláři uvedeném v příloze č.2 těchto Zásad jako Tabulka č.1.

4)   V případech, kdy účetní rozvahy zpracované pro samostatně privatizované jednotky nebudou dostatečným podkladem pro delimitaci hmotných i nehmotných aktiv a pasiv a věcných břemen či závazků, uvede se v rámci aktualizovaných podkladů závazný delimitační klíč.

5)   Soupis všech nemovitostí bude proveden po jednotlivých pozemcích, budovách a stavbách, včetně soupisu dokončených i nedokončených investic. Soupis bude doplněn prohlášením podniku potvrzujícím jeho úplnost a prohlášením, že neobsahuje majetek nestátních subjektů a že na majetek nebyly nebo nemohou být uplatněny nároky třetích osob (zákon č. 403/1990 Sb., zákon č. 87/1991 Sb., zákon č. 172/1991 Sb., zákon č. 229/1991 Sb., majetek odňatý církvím, řádům apod.), které nejsou rozhodnutím o privatizaci řešeny.

Soupis musí být doplněn výpisem z katastru nemovitostí týkajícím se současného stavu nemovitého majetku. V případě převodu majetku či majetkové účasti zahraničnímu zájemci musí být původ majetku doložen výpisy z pozemkových knih.

6)   Návrh na výši základního jmění a rezervního fondu zakládaných akciových společností se uvede v následující struktuře.

Pro státní podniky a akciové společnosti:

1. Majetek privatizované jednotky celkem

2. Ostatní pasiva (časové rozlišení a dohadné účty pasivní)

3. Zůstatek FKSP (sociálního, příp. obdobného fondu)

4. Základna pro výpočet základního jmění (ř.1 minus ř.2 minus ř.3)

5. Výše základního jmění

 

 

 

6. Rezervní fond (zpravidla ve výši 10 % základního jmění; vyšší rezervní fond - max. do výše 20 % základního jmění - bude zpravidla povolován u společností, které vykazují ztrátu a hrozí u nich rychlý propad hodnoty majetku).

V případech, kdy je v předloženém projektu v hodnotě majetku privatizovaného subjektu a majetku privatizované jednotky již odečtena položka "ostatní pasiva", tzn. je odečten ř. 105 Úč POD 1-01 (časové rozlišení a dohadné účty pasivní) nebo ř. 98 Úč PODZ 1-01, je položka 2 v návrhu na výši základního jmění a rezervního fondu zakládaných akciových společností nulová.

Pro rozpočtové a příspěvkové organizace:

1. Majetek privatizované jednotky celkem

2. Zůstatek FKSP (sociálního, příp. obdobného fondu)

3. Základna pro výpočet základního jmění (ř.1 minus ř.2)

4. Výše základního jmění

5. Rezervní fond (zpravidla ve výši 10 % základního jmění; vyšší rezervní fond - max. do výše 20 % základního jmění - bude zpravidla povolován u společností, které vykazují ztrátu a hrozí u nich rychlý propad hodnoty majetku).

Vlastní propočet výše základního jmění bude proveden na formuláři uvedeném v příloze č.2 těchto Zásad jako Tabulka č.2. V případě, kdy je v předloženém projektu v hodnotě majetku privatizovaného subjektu a majetku privatizované jednotky již odečtena položka "ostatní pasiva", tzn. je odečten ř. 105 Úč POD 1-01 nebo ř. 98 Úč PODZ 1-01, pak v tabulce 1 A) a B), přílohy č. 2 těchto Zásad položka 2 zní: "CIZÍ ZDROJE (ř.79 a 105 výkazu Rozvaha Úč POD 1-01)". V tabulce č. 2, přílohy č. 2 je v těchto případech položka 2 "OSTATNÍ PASIVA (časové rozlišení a dohadné účty pasivní)" nulová.

7)   Pokud bude rozhodnutí o privatizaci částečně nebo plně     realizovat Pozemkový fond, bude v aktualizovaných rozvahách majetek privatizovaný Pozemkovým fondem označen a jednoznačně oddělen od majetku, jehož privatizaci zajistí Fond národního majetku.

 

E.2. POSTUP PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ AKTUALIZOVANÝCH DOKLADŮ

8)   Po vydání rozhodnutí o privatizaci provede Ministerstvo financí   kontrolu úplnosti a věcné správnosti podkladů, které mají sloužit Fondům jako podklady pro realizaci daného rozhodnutí. Pokud nemá k dispozici všechny potřebné doklady nebo pokud nejsou údaje o majetku uvedeny k příslušnému datu a pro všechny samostatně privatizované jednotky, vyrozumí o této skutečnosti privatizovaný subjekt, jeho zakladatele a předkladatele projektu vybraného k realizaci a požádá je o úpravu či doplnění podkladů (dále jen "aktualizace").

 

 

 

 

 

9)   Privatizovaný subjekt ve spolupráci s předkladatelem projektu vybraného k realizaci připraví aktualizované podklady do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o privatizaci a předá je zakladateli. Zakladatel zkontroluje věcnou správnost podkladů a předá je neprodleně Ministerstvu financí.

10)  Ministerstvo financí aktualizované podklady znovu zkontroluje. Pokud odpovídají závěrům rozhodnutí o privatizaci i náležitostem uvedeným v části E.1., přiloží je spolu se schválenými privatizačními projekty k rozhodnutí a spolu s ním je zapečetí. Toto rozhodnutí o privatizaci připravené k realizaci předá neprodleně Fondu národního majetku.

11)  Pokud je v rozhodnutí o privatizaci uvedeno, že realizaci  rozhodnutí provede Pozemkový fond, předá Ministerstvo financí rozhodnutí přímo i Pozemkovému fondu.

 

F. STANOVENÍ NĚKTERÝCH ZÁSAD A PRIORIT PRO ROZHODOVÁNÍ O PRIVATIZACI

1)   V případech, kdy je na privatizovaný subjekt předloženo více projektů, z nichž jeden navrhuje privatizaci celého podniku a jiný privatizaci jeho části, bude zpravidla vybrán k realizaci projekt navrhující privatizaci části podniku, pokud tato část i zbytek podniku vytváří samostatné funkční celky, a pokud oddělení neohrozí privatizaci zbývající části.

2)   V případech, kdy je na privatizovaný majetek předložen projekt navrhující veřejnou dražbu, veřejnou soutěž nebo přímý prodej předem vybranému zájemci a privatizační projekt navrhující transformaci do formy akciové společnosti, bude zpravidla vybrán projekt na veřejnou dražbu, veřejnou soutěž nebo přímý prodej předem vybranému nabyvateli, pokud je hodnota privatizovaného majetku menší než 20 mil. Kč. Pokud je hodnota privatizovaného majetku větší, přihlédne se k charakteru majetku a k předmětu podnikání.

3)   V případech, kdy je na privatizovaný majetek předloženo více projektů, z nichž některé jsou na veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž a jiné na přímý prodej předem vybranému zájemci, má zpravidla přednost projekt na veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž.

Přímému prodeji předem vybranému zájemci je zpravidla dána přednost, jestliže se jedná o

- přímý prodej oprávněné osobě, která má zájem o dokoupení majetku souvisejícího s jejím restitučním nárokem, je-li výše restitučního nároku rovna alespoň 10 % účetní hodnoty privatizovaného majetku,

- přímý prodej osobám, kterým byl privatizovaný majetek odňat způsobem (nebo byl odňat jejich právním předchůdcům), na který se vztahují platné restituční zákony, ale tyto osoby nesplňují předpoklady stanovené uvedenými zákony pro osoby oprávněné,

- přímý prodej osobám, s jejichž jedinečností je spojen předmět činnosti privatizované jednotky.

 

 

 

4)   V případech, kdy je na privatizovaný majetek předloženo více projektů, které navrhují přímý prodej předem vybranému nabyvateli a obsahují srovnatelný podnikatelský záměr, bude zpravidla proveden mezi předkladateli všech projektů (popř. nabyvateli privatizovaného majetku, kteří jsou v projektech uvedeni) výběr na základě neveřejného výběrového řízení. Do neveřejného výběrového řízení nebudou zahrnuti předkladatelé projektů navrhující bezúplatný převod obci. Pokud Ministerstvo financí zorganizuje toto řízení podle pravidel uvedených v příloze č.3 těchto Zásad, bude výsledek řízení vláda respektovat. Výsledek se uvede v usnesení vlády (část "B" souhrnného materiálu do vlády - viz bod 3) části C. těchto Zásad) jako pořadí jednotlivých nabídek. U každé nabídky se uvede jméno (název), adresa (sídlo) a rodné číslo (IČO) předkladatele nabídky a výše kupní ceny.

5)   V případech, kdy je na privatizovaný majetek předložen pouze  jeden projekt navrhující přímý prodej předem vybranému tuzemskému zájemci, je tento projekt zpravidla vybrán k realizaci, pokud

- je kupní cena vyšší nebo rovna účetní hodnotě,

- je návrh kupní ceny pod účetní hodnotou doložen technicko ekonomickým rozborem (cash flow),

- není patrné, že nabyvatel nebude schopen kupní cenu splatit ani na její splacení získat úvěr.

Pokud nabídka neodpovídá těmto požadavkům, bude zpravidla rozhodnuto o privatizaci formou veřejné dražby, veřejné soutěže či formou transformace na akciovou společnost.

6)   V případech, kdy je na privatizovaný majetek předložen projekt navrhující přímý prodej majetku či akcií zahraničnímu investorovi, bude tento projekt (nebo jeho část týkající se zahraničního investora) zpravidla schválen, pokud

- nebyla předložena a není známa (popřípadě s předkladateli projektů dojednána) výhodnější nabídka na privatizaci daného majetku či akcií,

- bylo řádně vedeno a dokončeno jednání o ceně a o kupní smlouvě.

Je-li navržená kupní cena nižší než cena účetní, bude nabídka akceptována, pokud cena vyplývá ze zjištěné obvyklé ceny a Ministerstvo financí došlo při vlastním ocenění privatizovaného majetku či akcií ke stejnému závěru a žádný z účastníků schvalovacího procesu nedoloží podklady svědčící o jiném stavu.

7)   Při privatizaci podniků zemědělské prvovýroby bude dávána  přednost přímým prodejům

a) restituentům,

b) nabyvatelům, navrženým v řádně předložených projektech,

c) nájemcům, kterým byl pronajat majetek s přihlédnutím k předloženým privatizačním projektům, jestliže v rámci pronájmu převzali od privatizovaného státního subjektu i pracovněprávní závazky (převzali zaměstnance bez toho, aniž by jim státní subjekt vyplácel odstupné).

 

 

8)   Při privatizaci majetku, jehož účetní hodnota je vyšší než     5 mil Kč, lze povolit rozhodnutím o privatizaci splátky pokud neexistuje druhý srovnatelný zájemce, který je ochoten koupit daný majetek bez splátek, a pokud kupující doloží ekonomickým rozborem očekávaných hospodářských výsledků, že bez splátek nelze danou cenu uhradit. Při privatizaci majetku podniků zemědělské prvovýroby a majetku uvedeného v části F., bodě 14), lze povolit (při zachování ostatních podmínek) splátkový režim i v případech, kdy účetní hodnota privatizovaného majetku nedosahuje hodnoty 5 mil. Kč.

9)  V případech, kdy je v projektu se souhlasem obce navrhován bezúplatný převod majetku na obec, může být tento projekt vybrán k realizaci pouze tehdy, kdy se převádí

- majetek privatizovaného subjektu, který neslouží bezprostředně podnikatelským účelům,

- nezastavěný pozemek, o který obec adresně projevila zájem a u něhož se nejeví účelné ponechat jej ve vlastnictví jiného subjektu,

- akcie ve výši, která nepřekročí 5% základního jmění navrhované akciové společnosti, pokud jde o společnost, jejíž činnost způsobuje obci ekologickou újmu,

- akcie ve výši větší než 5% základního jmění navrhované akciové společnosti, pokud činnost společnosti úzce souvisí se zabezpečováním veřejných funkcí obce,

- movitý příp. nemovitý majetek související s přechodem některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve smyslu zákona č. 172/91 Sb.

Pokud obec nepřevezme majetek či akcie určené rozhodnutím o privatizaci k bezúplatnému převodu do 90 dnů ode dne, kdy byla Fondem vyzvána k uzavření smlouvy o převodu tohoto majetku, požádá zpravidla příslušný Fond Ministerstvo financí o schválení změny rozhodnutí o privatizaci a o určení jiného způsobu privatizace daného majetku.

10)  V případech, kdy je Ministerstvo financí s předstihem vyrozuměno     o tom, že v majetku privatizovaného podniku je budova nezbytná a vhodná pro umístění orgánů státní správy, škol, soudů a prokuratur, projedná způsob naložení s touto budovou a s pozemkem, na kterém stojí, s příslušným státním orgánem a s privatizovaným podnikem. Pokud nejsou v dané obci jiné možnosti umístění výše uvedených orgánů, bude budova zpravidla ponechána ve vlastnictví státu. Pokud nedojde mezi Ministerstvem financí a příslušným státním orgánem k dohodě, předloží se rozhodnutí k projednání vládní dislokační komisi nebo jí pověřenému orgánu.

11)  Pokud je podán projekt oprávněnou osobou (restituentem),     který navrhuje v projektu odkoupení souvisejícího majetku s majetkem vypořádávaným podle § 47 zákona č. 92/1991 Sb., bude mu zpravidla dána přednost, pokud má reálný podnikatelský záměr. Obdobně bude postupováno v případech oprávněných osob, kterým majetek byl nebo bude vydán podle platných restitučních předpisů.

 

12)  Dočasné ponechání majetku nebo akcií ve Fondech může být schváleno jen v případech, kdy:

 

 

- je toto ponechání v zájmu státu,

- kdy je zabezpečen prodej prostřednictvím burzy, banky nebo jiné osoby oprávněné nakládat s cennými papíry,

- je znám zájemce o odkoupení těchto akcií, ale nebyla dokončena jednání.

13)  Při privatizaci akciových společností strategického významu     je možné rozhodnout o trvalé účasti státu. V případech, kdy se od státu očekává aktivní výkon vlastnických práv, bude ponechán majoritní majetkový podíl a bude určen orgán, který bude výkonem vlastnických práv státu (FNM) pověřen.

     V případech, kdy má státní účast umožnit státu pouze pasivní pravomoci spočívající v možnosti vetovat některá rozhodnutí ostatních akcionářů, bude použito akcií se zvláštními právy. V takovém případě se přímo v rozhodnutí uvedou práva, která se k vlastnictví těchto akcií váží, a orgán, který bude zvláštní práva státu (příslušný Fond nebo ústřední orgán) zajišťovat. Tento orgán získá automaticky nárok na jmenování jednoho zástupce do představenstva nebo dozorčí rady dané společnosti.

14) Při prodeji bytových domů, v nichž převažuje funkce bydlení, dále u rodinných domů, které svým stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinné bydlení a kde je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení, včetně staveb občanského vybavení (tj. domů s převažující nebytovou plochou), se bude postupovat podle následujících zásad:

1) v případě, že se nejedná o privatizaci majetku podniků zemědělské prvovýroby, přičemž návrh na prodej bude součástí privatizačního projektu a

a) privatizovaný majetek je součástí prodeje většího celku (podniku, polikliniky apod.), bude přímý prodej zpravidla schválen, pokud navrhovaná kupní cena bude rovna účetní hodnotě. V kupní smlouvě bude zajištěno pro Fond, nebo jeho právního nástupce předkupní právo k předmětnému majetku po dobu 5ti let a to ve výši aktuální účetní hodnoty.

b) jedná se o prodej domu samostatně jako celku, přičemž:

b1) navrženým nabyvatelem je nájemník nebo skupina nájemníků, bude přímý prodej zpravidla schválen s tím, že dohodnutá cena bude vycházet z ocenění dle vyhlášky č. 393/1991 Sb., v platném znění k 31.10.1994. Nabyvatel má v tomto případě možnost požádat o standardní splátkový režim podle části C., bod 18), resp. části D.2., bod 13) tohoto usnesení,

b2) navrženým nabyvatelem je jiná osoba než nájemník nebo skupina nájemníků, bude přímý prodej zpravidla schválen s tím, že dohodnutá cena bude vycházet z ocenění dle vyhlášky č. 393/1991 Sb., v platném znění k 31.10.1994. V tomto případě se zpravidla nebude poskytovat standardní splátkový režim podle části C., bodu 18), resp. části D.2., bodu 13),

b3) prodej bude uskutečněn na základě veřejné dražby nebo veřejné soutěže, potom bude minimální cena v prvním kole stanovena na základě účetní hodnoty privatizovaného majetku.

 

 

 

2) v případě, že se jedná o privatizaci majetku podniků zemědělské prvovýroby, bude postupováno podle následujících zásad:

a) při prodeji bude dávána přednost současným nájemníkům,

b) nabyvatelé mají možnost požádat o standardní splátkový režim podle části C., bod 18), resp. části D.2. , bod 13),

c1) při prodeji bytových domů, v nichž převažuje funkce bydlení, dále u rodinných domů, které svým stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinné bydlení a kde je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení, bude kupní cena rovna minimálně účetní hodnotě, ve které bude zahrnuta hodnota "ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví (tzn. zejména náklady na rekonstrukci a modernizaci)" a "hodnota zastavěných a ostatních souvisejících pozemků" stanovená na základě způsobu ocenění, které používala vyhláška č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě, kdy účetní hodnota nedosahuje 20% pořizovací ceny, bude kupní cena stanovena minimálně ve výši 20% pořizovací ceny.

c2) při prodeji staveb občanského vybavení (tj. domů s převažující nebytovou plochou) je minimální kupní cena při přímém prodeji stanovena dohodou na základě způsobu ocenění, které používala vyhláška č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

 

G. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÉ

1)   Za rozhodnutí o privatizaci ve smyslu těchto Zásad jsou považována i všechna rozhodnutí o schválení či zamítnutí privatizačních projektů vydaná v období přede dnem účinnosti zákona č. 21O/1993 Sb..

2)   Při převodu majetku na Fondy se postupuje v účetnictví dle "Opatření Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví postup v účetnictví a při převodu majetku státu na jiné osoby" uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/1993.

Pokud je zakládána akciová společnost, může FNM postupovat následujícím způsobem:

- akciovou společnost založí se základním jměním vyplývajícím z aktualizovaných údajů předaných Ministerstvem financí spolu s rozhodnutím o privatizaci,

- pokud registrované základní jmění akciové společnosti nebude odpovídat majetku zjištěnému na základě účetní závěrky k datu předcházejícímu den přechodu majetku na Fondy, bude navrženo snížení základního jmění společnosti.

V předávací (roční) uzávěrce mezi podniky Státních lesů a jejich nástupnickými subjekty budou zásoby surového dřeva oceněny podle průměrných pěstebních nákladů a příslušných nákladů těžební činnosti na m3.

3)   Prodloužení splátek při privatizaci zdravotnických zařízení ze 4 na 8 let se u již uzavřených transakcí nebude povolovat.

Příloha č. 1

Zásad postupu při dokončování privatizace

 

Režim splácení a snížení kupní ceny

 

Doba splácení

 

Snížení

 

Do 90 dnů

 

43,000% kupní ceny

 

Do 2 let

 

44,330% kupní ceny

 

Do 3 let

 

45,745% kupní ceny

 

Do 4 let

 

47,253% kupní ceny

 

Do 5 let

 

48,864% kupní ceny

 

Do 6 let

 

50,588% kupní ceny

 

Do 7 let

 

52,439% kupní ceny

 

Do 8 let

 

54,430% kupní ceny

 

Do 9 let

 

56,579% kupní ceny

 

Do 10 let

 

58,904% kupní ceny

 

Do 11 let

 

61,429% kupní ceny

 

Do 12 let

 

64,179% kupní ceny

 

Do 13 let

 

67,188% kupní ceny

 

Do 14 let

 

70,492% kupní ceny

 

Do 15 let

 

74,138% kupní ceny

 

Do 16 let

 

78,182% kupní ceny

 

Do 17 let

 

82,692% kupní ceny

 

Do 18 let

 

87,755% kupní ceny

 

Do 19 let

 

93,478% kupní ceny

 

Do 20 let

 

100,000% kupní ceny

Pozn.: Kupní cena stanovená na základě této tabulky se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

 

 

 

Příloha č. 2

Zásad postupu při dokončování privatizace

Tabulka č. 1

Privatizace státních podniků nebo akciových společností s majetkovou účastí státu:

 

A) Přehled o majetku privatizovaného subjektu

nebo jeho části (Form. řady 2)

   

PRIVATIZOVANÝ SUBJEKT

(POPŘ. ČÁST SUBJEKTU)

1.

AKTIVA CELKEM

(ř.1 výkazu Rozvaha Úč POD 1-01)

 

2.

CIZÍ ZDROJE

(ř.79 výkazu Rozvaha Úč POD 1-01)

 

3.

MAJETEK SUBJEKTU ZAHRNUTÝ

V ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE) ř.1-ř.2

 

4.

ODBORNÝ ODHAD HODNOT PPS PLNĚ

ODEPSANÝCH PŘI ZAŘAZENÍ DO POUŽÍVÁNÍ

 

5.

NÁKLADY NA MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ZP HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

6.

JINÁ HMOTNÁ A NEHMOTNÁ AKTIVA

NEUVEDENÁ V ÚČETNICTVÍ ZAHRNUTÁ VE

SCHVÁLENÉM PRIVATIZAČNÍM PROJEKTU

 

7.

HMOTNÝ MAJETEK VEDENÝ NA PODROZVAHO-VÝCH ÚČTECH (POHLEDÁVKY ZA MANKA ATD.)

 

8.

ZAŘÍZENÍ PODNIKOVÉ SPOLEČENSKÉ

SPOTŘEBY PLNĚ ODEPSANÉ K 1.1.1991

 

9.

MAJETEK SUBJEKTU CELKEM

(SOUČET Ř. 3 AŽ 8)

 

 

 

B) Přehled o majetku privatizovaných jednotek

(Form. řady 4)

   

PRIVATIZOVANÁ

JEDNOTKA

1

AKTIVA CELKEM-

(ř.1 výkazu Rozvaha Úč POD 1-01)

 

2

CIZÍ ZDROJE

(ř. 79 výkazu Rozvaha Úč POD 1-01)

 

3

MAJETEK JEDNOTKY ZAHRNUTÝ V

ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE) ř. 1 - ř. 2

 

4

ODBORNÝ ODHAD HODNOT PPS PLNĚ

odepsANÝCH při zařazení do používání

 

5

NÁKLADY NA MODERNIZACE A rekonstrUKCE zp hrazené z provozNÍCH prostředků

 

6

jINÁ HMOTNÁ A NEHMOTNÁ aktiva

neuvEDENÁ v účetnICTVÍ zahrNUTÁ ve schválENÉM privIVATIZAČNÍM projEKTU

 

7

HMOTNÝ MAJETEK VEDENÝ na podrozvahO- VÝCH účtech (pohlEDÁVKY za manka atd.)

 

8

ZAŘÍZENÍ PODNIKOVÉ společenské spotřeby

plně odepsANÉ k 1. 1. 1991

 

9

HODNOTA MAJETKU NEPOUŽITELNÉHO

pro podnikatELSKÉ účely po vypořádání

 

10

pŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE tržeb z prodeje zásob souvisejících s majetkem PRIVATIZOVANÝM DLE ZÁKONA č. 427/1990 Sb.

 

11.

majetek jednotky

celkem (součet ř. 3 až 10)

 

 

 

 

Privatizace příspěvkových a rozpočtových organizací:

 

A) Přehled o majetku privatizovaného subjektu

nebo jeho části (Form. řady 2)

   

PRIVATIZOVANÝ SUBJEKT

(POPŘ. ČÁST SUBJEKTU)

1.

AKTIVA CELKEM

(ř.72, sloupec 2 výkazu

Rozvaha Úč ROPO 3-02)

 

2.

CIZÍ ZDROJE

(ř.102, sloupec 2 výkazu

Rozvaha Úč ROPO 3-02)

 

3.

MAJETEK SUBJEKTU ZAHRNUTÝ

V ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE) ř.1-ř.2

 

4.

ODBORNÝ ODHAD HODNOT PPS PLNĚ

ODEPSANÝCH PŘI ZAŘAZENÍ DO POUŽÍVÁNÍ

 

5.

NÁKLADY NA MODERNIZACE A REKONSTRUKCE ZP HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

6.

JINÁ HMOTNÁ A NEHMOTNÁ AKTIVA

NEUVEDENÁ V ÚČETNICTVÍ ZAHRNUTÁ VE

SCHVÁLENÉM PRIVATIZANÍM PROJEKTU

 

7.

HMOTNÝ MAJETEK VEDENÝ NA PODROZVAHO-

VÝCH ÚČTECH (POHLEDÁVKY ZA MANKA ATD.)

 

8.

ZAŘÍZENÍ PODNIKOVÉ SPOLEČENSKÉ

SPOTŘEBY PLNĚ ODEPSANÉ K 1.1.1991

 

9.

MAJETEK SUBJEKTU CELKEM

(SOUČET Ř. 3 AŽ 8)

 

 

B) Přehled o majetku privatizovaných jednotek

(Form. řady 4)

   

PRIVATIZOVANÁ

JEDNOTKA

1

AKTIVA CELKEM (ř.72 výkazu Rozvaha

Úč ROPO 3-02)

 

2

CIZÍ ZDROJE (ř. 102 sloupec 2 výkazu

Rozvaha Úč ROPO 3-02)

 

3

MAJETEK JEDNOTKY ZAHRNUTÝ V

ÚČETNICTVÍ (V ROZVAZE) ř. 1 - ř. 2

 

4

ODBORNÝ ODHAD HODNOT PPS PLNĚ

odepsANÝCH při zařazení do používání

 

5

NÁKLADY NA MODERNIZACE A rekonstrUKCE

zp hrazené z provozNÍCH prostředků

 

6

jINÁ HMOTNÁ A NEHMOTNÁ aktiva

neuvÁDĚNA v účetnICTVÍ zahrNUTÁ ve

schválENÉM privATIZAČNÍM projEKTU

 

7

HMOTNÝ MAJETEK VEDENÝ na podrozvahO-

VÝCH účtech (pohlEDÁVKY za manka atd.)

 

8

ZAŘÍZENÍ PODNIKOVÉ společenské

spotřeby plně odepsANÉ k 1. 1. 1991

 

9

HODNOTA MAJETKU NEPOUŽITELNÉHO

pro podniKatELSKÉ účely po vypořádání

 

10

pŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE tržeb z prodeje zásob souvisejících s majetkem privatizovaným dle ZÁKONA č. 427/1990 Sb.

 

11.

majetek jednotky celkem

(součet ř. 3 až 10)

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2

 

Privatizace státních podniků nebo akciových společností s majetkovou účastí státu:

 

PROPOČET VÝŠE ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ A.S.

   

HODNOTA

1.

MAJETEK PRIVATIZOVANÉ

JEDNOTKY CELKEM

 

2.

OSTATNÍ PASIVA *)

(časové rozlišení a dohadné účty pasivní)

 

2.

ZŮSTATEK FKSP **)

(nebo obdobného sociálního fondu)

 

3.

ZÁKLADNA PRO VÝPOČET

ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ

 

4.

ZÁKLADNÍ

JMĚNÍ A.S.

 

5.

REZERVNÍ

FOND A.S.

 

 

 

*) Řádek 105 Úč POD 1-01 nebo ř. 98 Úč PODZ 1-01

**) Údaj se vztahuje ke dni aktualizace projektu

 

 

 

 

Privatizace příspěvkových a rozpočtových organizací:

 

PROPOČET VÝŠE ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ A.S.

   

HODNOTA

1.

MAJETEK PRIVATIZOVANÉ

JEDNOTKY CELKEM

 

2.

ZŮSTATEK FKSP *)

(nebo obdobného sociálního fondu)

 

3.

ZÁKLADNA PRO VÝPOČET

ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ

 

4.

ZÁKLADNÍ

JMĚNÍ A.S.

 

5.

REZERVNÍ

FOND A.S.

 

 

*) Údaj se vztahuje ke dni aktualizace projektu

 

 

 

 

Příloha č. 3

Zásad postupu při dokončování privatizace

 

Zásady pro provádění neveřejného výběrového řízení

 

V případech, kdy je na privatizovaný majetek předloženo několik vzájemně si konkurujících privatizačních projektů navrhujících přímý prodej předem určenému vlastníkovi, může MF ČR vybrat nejvhodnějšího zájemce formou neveřejného výběrového řízení (dále jen "řízení"). Této metody se použije zejména v případech, kdy předložené projekty mají obdobný podnikatelský záměr a pro výběr zájemce je hlavním kritériem výběru výše kupní ceny.

Je-li alespoň jedna nabídka obsažená v některém z privatizačních projektů rovna účetní hodnotě, je minimální hranicí nabídky zpravidla účetní hodnota privatizovaného majetku zjištěná na základě poslední měsíční účetní uzávěrky provedené před odesláním výzvy k účasti v řízení. V odůvodněných případech (zejména pokud žádná z nabídek nedosahuje účetní hodnoty nebo některé nabídky účetní hodnotu převyšují) může Ministerstvo financí stanovit minimální hranicí nabídky jiným způsobem.

Řízení provádí Ministerstvo financí a postupuje podle následujících zásad:

1. Účastníky řízení jsou všechny subjekty, které projevily formou projektu zájem o privatizovaný majetek (osoby uvedené jako nabyvatelé v privatizačních projektech navrhujících přímý prodej majetku předem určenému vlastníku, případně předkladatelé dalších privatizačních projektů na daný majetek na základě rozhodnutí Ministerstva financí).

2. Ministerstvo financí zašle všem účastníkům řízení doporučeným dopisem (na doručenku) výzvu k účasti na řízení a to nejméně tři týdny přede dnem jeho konání.

3. Vlastní průběh řízení bude organizován takto:

a) Ve stanovený den a hodinu se všichni účastníci řízení dostaví na místo určené Ministerstvem financí. Pověření pracovníci Ministerstva financí na základě předložených dokladů ověří, zda všichni účastníci řízení (kteří se dostavili) jsou oprávněni jednat za osoby fyzické, resp. právnické, které formou privatizačního projektu projevily zájem o privatizovaný majetek. V opačném případě se tyto osoby nemohou účastnit řízení. Účastníci, kteří se dostaví později než deset minut po stanoveném čase, budou z řízení vyloučeni.

b) Pověření pracovníci Ministerstva financí převezmou nabídky od účastníků řízení. Nabídky se přebírají za přítomnosti všech účastníků, a to takovým způsobem, aby všichni účastníci měli možnost vidět všechny nabídky.

c) V případě, že nejvyšší nabídky jsou naprosto stejné, uskuteční se další kolo řízení nejpozději do dvou týdnů po konání kola předchozího, a to pouze mezi předkladateli nejvyšších shodných nabídek. Výše těchto shodných nabídek je spodní hranicí nabídky pro další kolo řízení.

 

 

d) Dostaví-li se k řízení pouze jeden z účastníků, jímž byla zaslána výzva k účasti na řízení, bude nabídka převzata. Jako podklad pro stanovení smluvní ceny při prodeji privatizovaného majetku bude však uznána pouze v případě, kdy bude dosahovat alespoň spodní hranici nabídky určenou pro příslušné kolo řízení.

e) O průběhu a výsledcích řízení bude pořízen zápis, který bude obsahovat:

- jména (názvy), datum narození, bydliště (sídlo) všech účastníků, kteří se ve stanovenou dobu dostavili

- jména (názvy) účastníků, kteří se ve stanovenou dobu nedostavili

- soupis všech nabídek zařazených do výběrového řízení s uvedením

nabízené kupní ceny (kupní cena musí být uvedena absolutní částkou v Kč) v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší nabídky

- případně termín a účastníky kola řízení.

Pokud má některý z účastníků námitky k průběhu řízení, má právo na jejich uvedení do zápisu.

Zápis podepíší všichni přítomní účastníci řízení a pověření pracovníci Ministerstva financí.

4. Na základě výsledků řízení předloží Ministerstvo financí ke schválení vládě ČR soupis všech nabídek v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší nabídky.

5. Na základě vládou schváleného pořadí nabídek vyzve Fond národního majetku ČR předkladatele nejvyšší nabídky k uzavření kupní smlouvy. Pokud tento předkladatel v termínu stanoveném Fondem národního majetku ČR smlouvu neuzavře, vyzve Fond k uzavření kupní smlouvy předkladatele další nabídky v pořadí.

6. V případě, že po odstoupení předkladatele nejvyšší nabídky jsou další v pořadí naprosto stejné nabídky, provede Ministerstvo financí další kolo řízení podle bodu 3 c). Rovněž výsledky tohoto kola podléhají schválení vládou.

7. Při uzavírání kupní smlouvy na základě výsledků řízení nebude povolován odklad placení, resp. úhrada kupní ceny na splátky, pokud tato skutečnost nebyla výslovně umožněna podmínkami řízení a oznámena ve výzvě k účasti v řízení.

Tisk