Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Pozemkové úpravy v roce 2012

Praha, 26. dubna 2013 – V loňském roce na pozemkové úpravy byla vynaložena částka 1,6 mld. Kč, což představuje dohromady 214 dokončených komplexních a jednoduchých pozemkových úprav na celkem 96 127 ha půdy. V současné době Státní pozemkový úřad připravuje novelizovanou vyhlášku č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, která by měla přispět k zefektivnění a zrychlení procesu realizace pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje a napomáhají rozvoji podnikání. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též obnovuje katastr nemovitostí.

Nově Státní pozemkový úřad řídí sestavu bývalých pozemkových úřadů podle zákona č. 503/2012 (o Státním pozemkovém úřadu) a vlastní proces  pozemkových úprav je upraven zákonem č. 139/2002 Sb. (o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Pozemkové úpravy naplňují preambuli zákona č. 229/1991 Sb. (o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku), podle které jsou upraveny vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmem hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí.

V roce 2012 bylo dokončeno celkem 214 pozemkových úprav, z toho 146 komplexních a 68 jednoduchých, o výměře 96 127 ha půd. Částka vynaložená na pozemkové úpravy za rok 2012 činila téměř 1,6 mld. Kč,“ uvádí ústřední ředitel SPÚ JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.

Nejvíce komplexních pozemkových úprav bylo v loňském roce realizováno ve Středočeském kraji a to na výměře 11 958 ha a v Plzeňském kraji to představuje 9 440 ha půdy. Jednoduché pozemkové úpravy se nejčastěji prováděly v Jihomoravském kraji, a to na 11 611 ha půdy, v pořadí druhý je Jihočeský kraj, kde se jedná o 4 329 ha půdy.

Na financování pozemkových úprav se v roce 2012 největší měrou podílelo Ministerstvo zemědělství ČR s částkou více než 600 mil. Kč a Pozemkový fond ČR, který přispěl sumou zhruba 400 mil. Kč. Z celkové částky 1,6 mld. Kč bylo použito přibližně 700 mil. Kč na neinvestiční činnost a 900 mil. Kč na realizaci cest, protierozních, protipovodňových a ekologických opatření.

Do současné doby byly provedeny jednoduché a komplexní pozemkové úpravy zhruba na 22,2 % výměry zemědělského půdního fondu. Nyní je v řešení na 950 pozemkových úprav. Jednou z našich priorit je zrychlení celého procesu pozemkových úprav a v současné době pracujeme na koncepci, která by k tomu měla přispět,“ dodává ústřední ředitel SPÚ JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.

Realizace pozemkových úprav, které do konce roku 2012 byly v kompetenci pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plynule od 1. 1. 2013 přešla pod nově vzniklý Státní pozemkový úřad. V současné době se jedná o novele zákona č. 503/2012 Sb. (o Státním pozemkovém úřadě) a zákona č. 139/2002 (o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Na ní naváže novelizovaná vyhláška č. 545/2002 Sb., připravována Státním pozemkovým úřadem, o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, která by měla zefektivnit a zrychlit proces realizace pozemkových úprav.

Statistické srovnání roku 2011, 2012

Komplexní pozemkové úpravy
Stav                                           Počet                          Výměra
                                        2011       2012            2011             2012
Zahájené                           239          302         119 833,91      119 255,12
Rozpracované                    118          171         60 414,83         75 435,02
Ukončené                          148          146         72 649,89         75 147,43
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Stav                                          Počet                             Výměra
                                       2011        2012               2011            2012
Zahájené                           76             68               8 125,43        9 472,11
Rozpracované                    45             23               6 799,58        4 604,50
Ukončené                          72             68               8 433,25        20 980,33

 

Veronika Rešková, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu

Tisk