Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ÚSPĚŠNĚ DOKONČIL PRVNÍ ETAPU SVÉHO PŮSOBENÍ

Praha, 6. března 2013 – Schválením systemizace Státního pozemkového úřadu byla úspěšně dokončena první etapa jeho působení. Tímto krokem bylo dořešeno personální obsazení všech vedoucích pozic. Agendy transformovaných úřadů byly sjednoceny a veškeré úkoly s nimi spojené jsou plněny. Nadále pokračuje proces pozemkových úprav a připravuje se první veřejná nabídka pozemků v letošním roce. Od ledna 2013 začal Státní pozemkový úřad vykonávat roli povinné osoby v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) vznikl k 1. 1. 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb. (o Státním pozemkovém úřadu) transformací zbytkových agend bývalého Pozemkového fondu ČR a soustavy pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ AGENDA
S účinností od 15. února 2013 byla schválena systemizace Státního pozemkového úřadu a došlo k obsazení veškerých pracovních míst. Organizační uspořádání, které je založeno na využití původní infastruktury Pozemkového fondu ČR, zejména jeho ústředí (např. ekonomický, personální odbor), zajistilo bezproblémové fungování úřadu. Zřízením 14 krajských pozemkových úřadů, 18 odloučených pracovišť a sítě poboček krajských pozemkových úřadů byla úspěšně dokončena první etapa působení nově vzniklého úřadu.

Na posty ředitelů krajských pozemkových úřadů, vedoucích odloučených pracovišť a poboček byli ústředním ředitelem SPÚ jmenováni vysocí úředníci s mnohaletými manažerskými zkušenostmi z  pracovišť bývalého Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů, kteří se orientují nejen v otázkách pozemkové agendy, ale i v problematice daného regionu. Tím bylo navázáno na řešení úkolů spojených s působností Státního pozemkového úřadu (zákon č. 503/2012 Sb.), převodem majetku státu na jiné osoby (dle zákona č. 92/1991 Sb.), úpravou vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon č. 229/1991 Sb.), agendou pozemkových úprav (zákon č. 139/2002 Sb.), převodem zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (zákon č. 92/1991 Sb.). Od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad plní roli povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon č. 428/2012 Sb.).

POZEMKOVÉ ÚPRAVY POKRAČUJÍ
Realizace pozemkových úprav, které do konce rou 2012 byly v kompetenci pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plynule přešla pod nově vzniklý SPÚ. Veškeré činnosti související s pozemkovými úpravami jsou nyní v kompetenci poboček krajských pozemkových úřadů. Transformace úřadů a přechod agendy pod nový úřad neměly zásadní vliv na proces pozemkových úprav prováděných ve veřejném zájmu, ale naopak přispějí k urychlení celého procesu.
Návrhy pozemkových úprav a s nimi spojené realizace prvků plánů společných zařízení (např. výstavba polních cest, vodohospodářských opatření v krajině, založení územních systémů ekologické stability, ochrana zemědělského půdního fondu před erozí vodní i větrnou), které byly zahájeny v období před 1. 1. 2013, tj. před účinností zákona o Státním pozemkovém úřadu, probíhají kontinuálně v závislosti na objemu finančních prostředků již dříve vyčleněných nejen ze státního rozpočtu, ale i evropských fondů. Ke zpomalení vlastního procesu pozemkových úprav vznikem SPÚ dojít nemůže. Pozemkové úpravy jsou dlouhodobým, ve většině případů, několikaletým procesem, na jehož postup a vývoj nemohou mít probíhající administrativně-organizační opatření, související se vznikem zcela nového úřadu, žádný vliv.
„V současné době jsou jednoduché nebo komplexní pozemkové úpravy provedeny na zhruba 22,2 % výměry zemědělského půdního fondu, na dalších zhruba 10,7 % této půdy jsou pozemkové úpravy v současnosti v řešení,“ řekl JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D., ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu a dodává: “ Doposud bylo realizováno téměř 1500 komplexních pozemkových úprav na půdě o rozloze přibližně 668 tisíc hektarů a 2700 jednoduchých pozemkových úprav na 271 tisících hektarů. V současné době je jich rozpracováno přibližně 950 a intenzivně pracujeme na koncepci k urychlení realizace pozemkových úprav.“

MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI
Kromě kompletní správy pozemkové agendy Státní pozemkový úřad vykonává od 1. 1. 2013 i roli povinné osoby v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb. Pro důslednou kontrolu splnění všech podmínek zákona bylo zřízeno zvláštní oddělení odboru řízení restitucí. Je tvořeno kvalifikovanými odborníky bývalých pozemkových úřadů, kteří mají bohaté zkušenosti s naplňováním zákona o půdě. Na jednotlivých krajských pozemkových úřadech a jejich odloučených pracovištích tuto agendu zajišťují proškolení zaměstnanci. Současně byl zprovozněn informační systém k evidenci výzev oprávněných osob, který má zajistit kontrolu, dodržování zákonu a řádný průběh řízení.
Státní pozemkový úřad k dnešnímu dni eviduje za všechny povinné osoby celkem 35 výzev oprávněných osob v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Z toho bylo Státnímu pozemkovému úřadu adresováno 13 výzev. Tyto výzvy se týkají pozemků, které se nacházejí v katastrálních územích hlavního města Prahy, kraje Vysočina, Středočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. V současné době Státní pozemkový úřad prověřuje, zda výzvy podané SPÚ odpovídají zákonným požadavkům.

VEŘEJNÉ NABÍDKY POZEMKŮ
Státní pozemkový úřad navázal na činnost Pozemkového fondu ČR v oblasti nabídek pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb. („zákon o půdě“).
„V současné době se připravuje první veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby podle tohoto zákona a termín jejího vyhlášení se předpokládá v měsíci květnu. Odhadujeme, že bude nabídnuto přibližně 2000 pozemků,“ řekl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D.
Další nabídky pozemků budou vyhlášeny v druhé polovině roku 2013.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu

Tisk