Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH I PŘES MENŠÍ POČET FINANČNÍCH ZDROJŮ

Praha, 16. prosince 2013 – I přes pokles finančních zdrojů na pozemkové úpravy v roce 2013 se Státnímu pozemkovému úřadu podařilo dokončit značné množství rozpracovaných pozemkových úprav a zahájit nové.

V roce 2013 bylo pro pozemkové úpravy k dispozici méně zdrojů financování, než v letech minulých. V důsledku sloučení Pozemkového fondu České republiky (PF ČR) se soustavou pozemkových úřadů přišly pozemkové úpravy o zdroj financování z prostředků bývalého PF ČR ve výši přibližně 400 milionů Kč, který měl být nahrazen dle Usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2012 č. 363 posílením výdajů státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství v letech 2013 a 2014. Další snížení pak představuje asi 200 milionů Kč z protipovodňového fondu (v souvislosti s novelou zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti MF při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů)

Rok 2013 byl prvním rokem fungování Státního pozemkového úřadu. Vznik s sebou nesl velké organizační změny a bohužel i snížení finančních zdrojů na pozemkové úpravy, které jsou jednou z našich priorit. Díky maximálnímu úsilí pracovníků SPÚ se nám podařilo navýšit čerpání prostředků EU o více než 85 milionů korun oproti loňskému roku, tím snížit deficit finančních prostředků a zajistit, že proces pozemkových úprav běží bez zásadních komplikací.“ hodnotí JUDr. Petr Šťovíček, Ph. D., ředitel Státního pozemkového úřadu.

Náhradou za snížení finančních zdrojů mělo být navýšení rozpočtu SPÚ o 400 milionů Kč. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu úřadu bylo kompenzací za úbytek finančních prostředků přidělení pouze 51 milionů Kč. Toto omezení finančních prostředků bylo způsobeno rozpuštěním Poslanecké sněmovny dne 28. srpna 2013.

V letošním roce byla stěžejním zdrojem financování pozemkových úprav tzv. všeobecná pokladní správa (VPS) ve výši 700 milionů Kč a finanční prostředky Evropské unie z Programu rozvoje venkova (PRV) - opatření I.1.4., ze kterých bylo čerpáno více než 400 milionů Kč. Finanční zdroje z dalších institucí, jako je Ministerstvo zemědělství (MZe) nebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zůstaly přibližně ve stejné výši jako v předchozích letech.

 Čerpání po jednotlivých zdrojích financování v roce 2012 a 2013

Čerpání finančních prostředků v pozemkových úpravách v roce 2012 (v tis. Kč)

             

CELKEM

MZe**

PRV

PPEO***

PF ČR

ŘSD

Ostatní

1 574 608

611 146

317 193

227 425

373 258

45 318

268

 

Čerpání finančních prostředků v pozemkových úpravách v roce 2013 (v tis. Kč)*

 
               

CELKEM

MZe**

Rozpočet SPÚ

PRV

PPEO***

PF ČR

ŘSD

Ostatní

1 200 757

698 005

51 209

402 557

 -

 -

48 817

169

Pro programovací období 2007 – 2013 je poslední termín vyčerpání finančních prostředků PRV do 30. června 2015 a k zazávazkování je k dispozici více než 240 milionů Kč. Při úspěšném čerpání by tato částka částečně vyrovnala výpadek finančních zdrojů, ke kterým došlo po vzniku SPÚ.

V nadcházejícím roce 2014 se tedy dá očekávat vzestupný trend realizací a to především díky stabilizující se situaci na SPÚ.

Stav provádění pozemkových úprav (k 9. 12. 2013)

Typ pozemkové úpravy

Ukončené

Rozpracované

za rok 2012

za rok 2013*

celkem*

počet celkem

výměra celkem (ha)

počet

výměra (ha)

počet

výměra (ha)

počet

výměra (ha)

Komplexní poz. úpravy

146

75 147,43

130

61 394,24

1 623

732 154,10

782

399 411,41

Jednoduché poz. úpravy

68

20 980,33

38

5 949,10

2 690

282 247,66

113

22 508,62

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje a napomáhají rozvoji podnikání. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Cestou pozemkových úprav se též obnovuje katastr nemovitostí.

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

 

* Stav k 9. 12. 2013

** MZe – Ministerstvo zemědělství (VPS)

** PPEO – Protipovodňový fond - Protipovodňová a erozní ochrana

Tisk