Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o vydání části nemovitostí Českému velkopřevorství Suverénního řadu Maltézských rytířů

Praha - Státní pozemkový úřad rozhodl o vydání části zemědělských nemovitostí v Moravskoslezském kraji nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.

 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán, vydal rozhodnutí o vydání 17 pozemků o celkové výměře přibližně 30 hektarů v k. ú. Hlinka (okres Bruntál) oprávněné osobě - České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Tyto pozemky byly požadovány ve výzvách podaných v únoru 2013 Státnímu pozemkovému úřadu jako povinné osobě. V únoru 2014 oprávněná osoba podala Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj jako správnímu orgánu návrh na vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj po přezkoumání všech podkladů a historických údajů, které byly dohledány i prostřednictvím historických rešerší zadaných institucím spravujícím archivní fondy, dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Předmětný majetek přešel na stát na základě zákona č. 142/1947 Sb. o revisi první pozemkové reformy. Na základě první pozemkové reformy v roce 1919 podléhaly pozemky záboru, kdy došlo k omezení dispozičních práv vlastníka, ale vlastnictví zůstalo zachováno. V roce 1926 byly tyto pozemky ze záboru propuštěny. Přechod majetku dle zákona č. 142/1947 Sb. je jednou ze skutečností vedoucí k majetkové křivdě dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (§ 5 písm. a/). O přechodu majetku na stát byly pořizovány zápisy, kde byly jako data faktického převzetí majetku do vlastnictví státu uvedeny 15. září 1948 a 1. a 8. říjen 1948, čímž byly splněny podmínky rozhodného období pro přechod majetku na stát (25. únor 1948 až 1. leden 1990). O poskytnutí náhrady za zabraný majetek nebyly dohledány žádné doklady o úhradě.

Krajské pozemkové úřady prověřují veškeré nárokované nemovitosti jednotlivě a rozhodnutí o vydání či nevydání předmětných zemědělských nemovitostí se týká výhradně majetku ve výše uvedených výzvách. Skutečnosti vedoucí k tomuto rozhodnutí nelze vztahovat na ostatní podané výzvy, resp. návrhy této oprávněné osoby, které jsou v současné době stále předmětem správních řízeníInformace o dalších rozhodnutích, která budou na základě jednotlivých návrhů této oprávněné osoby postupně vydávána, budou zveřejněny na webových stránkách Státního pozemkového úřadu: www.spucr.cz.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk