Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Byl zahájen příjem žádostí o dotace pro pozemkové úpravy

V minulém týdnu byl zahájen příjem žádostí o dotaci pro opatření Pozemkové úpravy z operačního programu Evropské unie - Program rozvoje venkova.

Prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV) jsou stěžejním zdrojem financování pozemkových úprav, které realizuje Státní pozemkový úřad. V současné době běží již druhé programové období PRV 2014-2020.

Pozemkové úpravy jsou v tomto období příjemcem dotací pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy. U příjmu žádostí o dotaci jde o výzvu kontinuální, tzn., že na základě výzvy budou přijímány žádosti o dotaci až do vyčerpání finanční alokace určené pro tuto operaci, která je 2,7 miliard korun.

 

Cílem pozemkových úprav bude v tomto období maximální zhodnocení finančních prostředků a zaměření zdrojů především k podpoře rozvoje venkova, k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu. Vážným tématem společnosti jsou dopady klimatických změn. Pozemkové úpravy se tak nadále zaměří především na opatření zajišťující hospodaření s vodou v krajině a opatření zabraňující erozi půdy. Krajinotvorná opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků zůstanou i nadále součástí řešení pozemkových úprav, ovšem snahou bude vytvářet zařízení, kde bude propojeno více funkcí. 

 

V programovém období 2014–2020 budou preferovány projekty s polyfunkčním řešením s důrazem na:

  • protierozní opatření (SEO)
  • protipovodňovou ochranu území (záplavová území)
  • retenci vody v krajině (zmírnění dopadu zemědělského sucha)
  • zvýšení ekologické stability krajiny

V minulém programovém období PRV 2007-2013 bylo vyhlášeno 7 kol příjmu žádostí o dotaci. Na pozemkové úpravy se v rámci uplynulého období podařilo vyčerpat přidělenou alokaci finančních prostředků v tomto objemu:

 

 Přehled jednotlivých kol PRV, programové období 2007-2013

 

Kolo příjmů žádostí

Počet schválených žádostí v registraci

Celková částka za projekty v Kč

2

264

1 313 976 886

5

54

201 982 888

7

114

411 820 349

14

146

717 000 000

15

108

495 000 000

17

99

577 000 000

21

81

489 297 191

Celkem

866

4 206 077 314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk